• Jest zgoda na dopłaty do nawozów. Ustalone są już kwoty i zasady pomocy.
  • Dofinansowaniu będą podlegać nawozy zakupione w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Pieniądze ma wypłacać ARiMR.
  • Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha.
  • Wnioski o dopłaty do nawozów można składać w ARiMR już od 25 kwietnia br.

19 kwietnia br., KE zatwierdziła polski program dopłat do cen nawozów sztucznych, w związku z gwałtownym wzrostem ich notowań na skutek wzrostu cen gazu (koszty gazu stanowią średnio ok. 70% kosztów produkcji nawozów), o wartości 836 mln euro (3,9 mld złotych). 

Pozytywna decyzja w tej sprawie została podjęta po tym, jak pod koniec marca KE przyjęła tzw. tymczasowe ramy kryzysowe, które określają zestaw decyzji w wielu dziedzinach będących w jej kompetencjach w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

W konsekwencji polski rząd zmienił pierwotne uzasadnienie uruchomienia wsparcia dla rolników z tzw. covidowego, na te wynikające z konsekwencji wojny Rosji z Ukrainą i przygotowaniami do niej, a to z kolei pozwoliło na pozytywną decyzję komisarz d/s konkurencji.

Zgoda KE na tę pomoc publiczną ma jednak ograniczenie wartościowe, bowiem nie może być ona wyższa niż 35 tys. euro na 1 gospodarstwo rolne, którego koszty funkcjonowania wzrosły w związku z wojną na Ukrainie.

Jak podkreśla na tt Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa: 

Polska jako pierwsza złożyła wniosek w ramach tzw. "pomocy wojennej" i jako pierwszy i dotychczas jedyny kraj UE uzyskała dziś zgodę KE na rekordowo duży program dopłat do nawozów o wartości prawie 4 mld zł.

Pomoc będzie przysługiwała do 50 ha.  

Jaka będzie stawka dopłat do nawozów?

Zgodnie z decyzją rządu, stawka pomocy ma wynosić:

  • do 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
  • do 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia.

Dopłaty do nawozów będą wypłacane za zakup nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Jak policzyć dopłaty do nawozów?

O tym, jakim algorytmem będą obliczane dopłaty do nawozów i jakie dane będą potrzebne do wyliczeń, pisaliśmy już pod koniec marca:

Jak poinformowało nas MRiRW, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wysokość pomocy na zakup nawozów od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. będzie ustalana jako iloczyn:

1) deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy,

2) liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:

a) ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, albo

b) wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Gdzie i od kiedy można składać wnioski na dopłaty do nawozów?

Wniosek o dopłaty do nawozów należy złożyć w ARiMR na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Jak poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej w Załężu Dużym Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi - wnioski o dopłaty do nawozów będzie można składać w ARiMR już od najbliższego poniedziałku, czyli od 25 kwietnia br.

Co, jeśli rolnik nie zachował faktury ani paragonu za zakupiony nawóz?

Ministerstwo rolnictwa przewidziało taką sytuację, że rolnik może nie mieć starych faktur, więc przyjęło alternatywne rozwiązanie. W Biuletynie Informacji Publicznej ukaże się oficjalna informacja o średnich cenach nawozów. I na tej podstawie rolnikom bez faktur będą wyliczane dopłaty.

AKTUALIZACJA 27.04.2022 r.: Jak poinformowała redakcję Agnieszka Grzybowska, Naczelnik Wydziału ds. Mediów w Biurze Prasowym ARiMR: rolnik może nie mieć faktur lub paragonów za zakup nawozów w okresie 1.09.2020 r. – 16.05.2021 r. Natomiast musi posiadać faktury, kopie faktur, ich duplikaty, paragony czy inne dokumenty księgowe za nawozy zakupione w okresie 1.09.2021 r. – 16.05.2022 r.

Na co zostanie przeznaczona rezerwa kryzysowa?

Warto przypomnieć, że zgoda na dopłaty do nawozów, to nie jedyna pomyślna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca europejskiego, w tym także polskiego rolnictwa. Przypomnijmy, że pod koniec marca zdecydowano też m.in. o uruchomieniu rezerwy kryzysowej, wydano zgodę na uprawy na dotychczas obligatoryjnie odłogowanej ziemi, a także czasowo zablokowano rozporządzenia dotyczącego 50% redukcji zużycia pestycydów.

Jeśli chodzi o rezerwę kryzysową, której kwota w tegorocznym budżecie wynosi 500 mln euro, została podzielona na koperty narodowe. Polsce przypadła kwota blisko 45 mln euro, przy czym zgodnie z decyzją KE każdy kraj ma prawo powiększyć tę kwotę pomocy do 200%, czyli w przypadku naszego kraju do ok. 135 mln euro.

Jak wyjaśnia Zbigniew Kuźmiuk, poseł PE, środki te mogą być wykorzystane na wsparcie płynności finansowej rolników w formie gwarancji kredytowych lub dopłaty do oprocentowania kredytów rolniczych, których oprocentowanie wzrosło na skutek wzrostu poziomu stóp procentowych banku centralnego.