Takie wnioski aktualizacyjne mogą składać osoby, które:

- ubiegały się o wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" w czasie naborów z 2011, 2012 i 2013 roku i wówczas nie dostały pomocy z powodu braku środków, to znaczy znajdują się na "białej" części ostatnio opublikowanych na stronie Agencji list wojewódzkich  określających kolejność przysługiwania dofinansowania w poszczególnych naborach.

- nie otrzymały bądź nie otrzymają z ARiMR do 4 września 2014 roku  informacji o odmowie przyznania im pomocy finansowej z tego działania.

Złożenie wniosku aktualizacyjnego jest niezbędne, aby można było ubiegać się o otrzymanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Żadnych aktualizacji wniosków o przyznanie pomocy z tego działania nie muszą dokonywać osoby, które mieszczą się w limitach dostępnych środków, czyli znajdują w "zielonej" części ostatnich list określających kolejność przyznawania pomocy w wymienionych wyżej naborach.

Jak informuje ARiMR, aktualizacja wniosków swoim zakresem obejmować będzie w szczególności  kryteria, które będą mieć znaczenie dla liczby uzyskanych punktów, przy czym należy mieć na uwadze, że oprócz dotychczasowych kryteriów związanych z wielkością ekonomiczną gospodarstwa, wpływem realizowanej operacji na wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie oraz wspólnym ubieganiem się o przyznanie pomocy, które nie ulegają zmianie, zostały wprowadzone dodatkowe kryteria, które będą preferowały projekty:

- przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego,

- zawierające inwestycje związane z utrzymaniem lub zwiększeniem trwałych użytków zielonych,

- realizowane w gospodarstwach, w których głównym kierunkiem produkcji jest produkcja trzody chlewnej.

Jak podaje w komunikacie prezes ARiMR, pomoc przysługuje według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru operacji, określonych w rozporządzeniu, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów. Kolejność ta jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, które zostały zaktualizowane, a w przypadku:

- gdy głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest trzoda chlewna, na podstawie średniej rocznej liczby sztuk, obliczonej za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na podstawie zdarzeń zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych do dnia 31 lipca 2014 r.,

- operacji związanych z ogółem zabiegów stosowanych w gospodarstwie na trwałych użytkach zielonych, jeżeli ich powierzchnia w danym gospodarstwie stanowi co najmniej 30 proc. użytków rolnych i nie mniej niż 5 hektarów, na podstawie powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanej w 2014 r. we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej.

Prezes Agencji, niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy.