„Ochrona gleb i wód" to drugi pakiet przewidziany w projekcie PROW jako działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne.

Jak podano w projekcie PROW, pakiet polega na promowaniu praktyk agrotechnicznych przeciwdziałających erozji glebowej, wodnej i wietrznej, utracie substancji organicznej i zanieczyszczeniu wód składnikami wypłukiwanymi z gleb. Głównym źródłem zanieczyszczenia wód pochodzenia rolniczego są składniki pokarmowe (azot, fosfor) dostarczane w nawozach naturalnych i mineralnych, pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz innych substancji toksycznych, w tym metali ciężkich oraz organiczne i nieorganiczne cząstki gleby. Utrzymywanie roślinności w okresach między dwoma plonami głównymi zapobiega zanieczyszczaniu wód oraz erozji. Wpływa to również na strukturalne zróżnicowanie różnorodności biologicznej w krajobrazie wiejskim, a także stanowi dodatkowe źródło paszy dla zwierząt.

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania przynajmniej jednej z następujących praktyk agrotechnicznych na danej powierzchni: międzyplon ozimy lub ścierniskowy oraz pasy ochronne użytków zielonych zakładane na gruntach ornych położonych na obszarach erodowanych (o nachyleniu powyżej 20 proc.) w poprzek stoku.

Projekt przewiduje, że w kolejnych latach zobowiązania dopuszczalne jest zwiększanie lub zmniejszanie powierzchni objętej zobowiązaniem o nie więcej niż 35 proc. w każdym roku, w odniesieniu do wielkości powierzchni objętej zobowiązaniem w pierwszym roku, z zachowaniem przewidzianego dla pakietu progu degresywności i limitu powierzchniowego. Jednocześnie, powyższe praktyki mogą być stosowane na różnych działkach w kolejnych latach zobowiązania przy zachowaniu limitu powierzchniowego przewidzianego dla pakietu, z uwzględnieniem wspomnianego mechanizmu zwiększenia lub zmniejszenia powierzchni zobowiązania.

Pakiet jest działaniem równoważnym do jednej z praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, o których mowa w art. 43 rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, tj. dywersyfikacji upraw.

Wsparcie realizowane będzie na wyznaczonych obszarach szczególnie zagrożonych erozją wodną i wietrzną, obszarach problemowych o niskiej zawartości próchnicy oraz obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) - łącznie ok. 19,4 proc. użytków rolnych w kraju.

Płatności w ramach pakietu są przyznawane corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania, rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rolnośrodowiskowoklimatyczne w zakresie tego pakietu. Płatność jest przyznawana tylko do gruntów ornych.

Stawka płatności to dla międzyplonów 543 zł/ha i 450 zł/ha dla pasów ochronnych na stokach o nachyleniu powyżej 20 proc.
Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:
 100 proc. stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,10 ha do 10 ha;
 50 proc. stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 10 ha do 20 ha.

Stawka płatności będzie zróżnicowana w zależności od tego, czy rolnik ubiega się o uznanie danej praktyki za równoważną do dywersyfikacji. W takim przypadku płatność będzie pomniejszona o kwotę odpowiadającą 1/3 średniej płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska zgodnie z art. 38 projektu aktu delegowanego do rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich.

Poniżej wymogi, jakie muszą zostać spełnione w ramach pakietu:
Załącznik 1. Wymogi Pakietów Działania rolnośrodowiskowoklimatycznego w ramach poddziałania 10.1 Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych
Pakiet 2. Ochrona gleb i wód
1) Obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;
2) Niestosowanie osadów ściekowych;
3) Przyoranie biomasy z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
4) Niestosowanie pod międzyplon ozimy/ścierniskowy innych nawozów niż naturalne;
5) Niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 15 lutego;
6) Zakaz uprawy w plonie głównym tej samej rośliny (w przypadku międzyplonu ozimego również formy jarej takiej rośliny);
7) Możliwość spasania biomasy: międzyplonu ścierniskowego w okresie jesieni, a międzyplonu ozimego w okresie wiosny.