Oprócz mechanizmów obowiązkowych (JPO, zazielenienie i płatność dla młodych rolników), w swojej propozycji I filara nowej WPR ministerstwo zawarło płatności związane z produkcją.

Planowane płatności związane z produkcją mają na celu wsparcie sektorów o szczególnym znaczeniu gospodarczym, środowiskowym lub społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji. Wsparcie związane z produkcją można przyznawać tylko w celu stworzenia zachęty do  utrzymania obecnych poziomów produkcji – zakładają przepisy unijne.  Ministerstwo wprowadza dopuszczalną pomoc – granicą jest 13 proc. koperty plus 2 proc. na dopłaty do roślin wysokobiałkowych.

Ostateczne wysokości stawek określane będą co roku na podstawie wielkości dostępnej koperty finansowej oraz liczby hektarów lub liczby zwierząt zakwalifikowanych do wsparcia – informuje ministerstwo. 

Płatność do bydła przewidziana jest dla gospodarstw z całego kraju. Będzie przysługiwała do zwierząt w przedziale od 3-ciej do 50-tej sztuki w gospodarstwie. Przy takim założeniu wsparciem zostałoby objętych 858 tys. szt. bydła (49 proc. całego pogłowia w tym wieku).

Szacowana stawka płatności wyniesie ok. 139 EUR/szt.   Planowane jest wsparcie do bydła w wieku 6-8 miesięcy oraz 12-24 miesiące (płatność maksymalnie dwa razy do tej samej sztuki bydła).

Płatność do krów wypłacana byłaby do krów w wieku od 36  miesiąca życia, do zwierząt w przedziale od 3-ciej do 50-tej krowy w gospodarstwie.

Szacowana stawka płatności wyniesie ok. 110 EUR/szt. wsparciem zostałoby objętych ok. 1 861 tys. krów (80 proc. całego pogłowia krów w wieku powyżej 36 miesięcy). Ze wsparcia skorzystałoby ok. 163 tys. rolników, tj. 38 proc. wszystkich gospodarstw utrzymujących krowy.

Płatności do owiec obejmie gospodarstwa z całego kraju, przewidywana jest do maciorek w wieku od 12 miesięcy, od 10 sztuki w gospodarstwie. Szacowana stawka płatności wyniesie ok. 30 EUR/szt. Wsparcie objęłoby ok. 152 tys. zwierząt (około 76 proc. całej populacji maciorek w Polsce w wieku co najmniej 12 miesięcy). Ze wsparcia skorzystałoby ok. 3,8 tys. rolników, czyli około 49 proc. wszystkich utrzymujących maciorki. 

Płatność do kóz - planowane jest wprowadzenie wsparcia dla gospodarstw z całego kraju, do samic kóz w wieku od 12 miesięcy. Wsparciem objętych zostanie ok. 30,9 tys. zwierząt. Szacowana stawka płatności wyniesie ok. 15 EUR/szt. W takim przypadku ze wsparcia skorzystałoby ok. 8,5 tys. rolników.

Wsparcie do roślin wysokobiałkowych – planuje się je do wszystkich gatunków wspieranych obecnie w ramach wsparcia specjalnego, niemniej jednak trwają jeszcze prace  nad potwierdzeniem możliwości zakwalifikowania ich do sektorów wymienionych w przepisach wspólnotowych.

W sektorze skrobi ziemniaczanej, buraków cukrowych, owoców miękkich i pomidorów planowana jest realizacja wsparcia w formie płatności obszarowej do powierzchni uprawy.

Szacowane stawki płatności wyniosą:

 ok. 373 EUR/ha (skrobia ziemniaczana),

 ok. 366 EUR/ha (burak cukrowy),

 ok. 230 EUR/ha (owoce miękkie) oraz

 ok. 300 EUR/ha (pomidory). 

Szacowana stawka płatności do chmielu wyniesie ok. 326 EUR/ha.  Proponuje się przyznać płatności do plantacji chmielu, wykorzystując w tym celu dotychczasową jej definicję. Wsparciem objęte będą rejony, które zostały wskazane na potrzeby stosowanej certyfikacji, tj. rejon lubelski, rejon wielkopolski oraz rejon dolnośląski. Planowane jest przyjęcie stawki 480 EUR/ha.

Przewidziano też wsparcie do lnu i konopi. Całkowita powierzchnia uprawy lnu i konopi włóknistych w 2013 r. wynosiła 960 ha. Przyjmując tę powierzchnię oraz kopertę finansową określoną jako iloczyn dotychczas obowiązującej w UE stawki do upraw polowych (63 EUR/t), plonu 3 t/ha i ww. powierzchni (łącznie ok. 181,4 tys. EUR), szacowana wysokość pomocy w tym sektorze wyniosłaby ok. 189 EUR/ha. 

Dodajmy jeszcze, że ministerstwo zaplanowało wsparcie do tytoniu – to już jako pomoc krajową. W przypadku uruchomienia takiego mechanizmu, możliwa byłaby kontynuacja stosowania wsparcia niezwiązanego z produkcją w tym sektorze i przeznaczenie na ten cel łącznie ok. 180 mln EUR w latach 2015-2020. Zgodnie z przepisami unijnymi, pomoc ta ma charakter degresywny, tj. co roku dopuszczalny próg procentowy jest mniejszy o 5 punktów procentowych – założono w projekcie.

Propozycję płatności ministerstwo przedstawiło do konsultacji.