Jak poradzić sobie z wypełnieniem wniosku o dopłaty? Nasz czytelnik miał wątpliwości, dotyczące punktu 08 wniosku.

- Rolnik, który uzyskał w roku poprzednim dopłaty przekraczające wysokość 5000 euro, ale nie zaznaczył we wniosku w punkcie 08 żadnej z wymienionych działalności, staje się automatycznie rolnikiem aktywnym, czy też musi przedstawić dodatkowe zaświadczenia? – pyta czytelnik i dodaje, że w myśl odnośnika nr 9 "należy dołączyć dowody określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego”. - Przy czym rolnik nie pracuje zawodowo, nie prowadzi innej działalności gospodarczej, a dochody z gospodarstwa stanowią jedyne źródło utrzymania.

Z wyjaśnienia MRiRW wynika, że większość osób niczego nie musi dokumentować:

„W przypadku gdy rolnik w pkt 8 wniosku nie zaznaczył żadnej z wymienionych działalności przyjmuje się, że jest on rolnikiem aktywnym zawodowo. Złożenie dokumentów zgodnie z odnośnikiem 9 jest konieczne, zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, tylko w przypadku gdy producent rolny będący osobą fizyczną lub prawną administruje portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, jak również świadczy usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami. Należy podkreślić, że badanie „aktywności zawodowej” dotyczy wyłącznie rolników, których kwota płatności bezpośrednich przekracza 5000 euro, a jednocześnie wykonują oni (poza prowadzeniem działalności rolniczej) ww. rodzaje działalności nierolniczej.

Wszyscy pozostali rolnicy (nie prowadzący ww. rodzajów działalności), niezależnie od przyznanych im w poprzednim roku kwot płatności bezpośrednich, są uznawani  za aktywnych zawodowo.”