Wnioski można składać do oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" (obszar d) może być przyznana dotacja na działania związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Do 15 marca do ARiMR wpłynęło 5189 wniosków, w których rolnicy ubiegają się o przyznanie pomocy w wysokości 951 mln zł. Wsparcie to finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poinformowała Agencja.

Poprzedni nabór z tego obszaru odbył się w 2016 r. i cieszył się dużym zainteresowaniem rolników, którzy złożyli blisko 30 tys. wniosków. Środki uzyskane w ramach tej pomocy pozwalają m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych.

Pomoc mogą dostać rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników - dotacja sięga 60 proc.

Dofinansowanie może maksymalnie wynieść do 500 tys. zł w przypadku realizacji inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Natomiast o do dotację 200 tys. zł można dostać na modernizację np. budynków inwentarskich.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.