Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 10 lutego do 10 marca 2016 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1795).

Aktualizacja:

1.  Informacji o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w województwie mazowieckim;
2. Informacji o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" łącznie w pozostałych województwach;

dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej jednak niż co 20 dni, i tylko w sytuacji, gdy dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie i z nowych danych wynikać będzie, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalono.

Ponadto na ww. listach oddzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 3 punkty.

W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych, którym przyznano 3 i więcej punktów, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane.

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o odwiedzenie strony: www.arimr.gov.pl