Cały komunikat ARiMR poniżej:

"Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy wyniesie nie więcej niż 123 907 481,86 zł netto (152 406 202,69 zł brutto). Umowa obowiązywać będzie przez okres 47 miesięcy. Pierwszych 5 miesięcy stanowić będzie okres przejściowy, w czasie którego wykonawca ma osiągnąć gotowość do świadczenia odpłatnych usług.

Kwota 123 907 481,86 zł netto jest kwotą maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy, możliwego do zapłacenia w ramach umowy. Wynagrodzenie w zależności od kilku czynników (m.in. wcześniejszego wypowiedzenia umowy i liczby i wielkości zleconych modyfikacji) w ostatecznym rozrachunku może być niższe. Modyfikacje systemu będą wprowadzane stosownie do rzeczywistych potrzeb.

W budżecie umowy zaplanowano maksymalną kwotę 90,3 mln zł netto (111,1 mln zł brutto) na modyfikacje. Na usługi związane z utrzymaniem systemu zaplanowano łączne maksymalne wynagrodzenie w wysokości 33,5 mln zł netto (41,2 mln zł brutto).

4 kwietnia 2016 r. ARiMR dokonała wyboru oferty firmy ATOS jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego Agencji - SIA. Wybór był zgodny z rekomendacją komisji przetargowej. Postępowanie prowadzone było zgodnie z ustawą
Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z prawem trzech innych wykonawców zaskarżyło do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) czynność wyboru najkorzystniejszej oferty wykonaną przez ARiMR.

KIO w wyroku wydanym 23 maja 2016 roku uwzględniła zarzuty wniesionych odwołań co do firmy Atos i dwóch innych wykonawców.

Informacje przedstawione podczas rozprawy przed KIO, nieprzekazane wcześniej zamawiającemu na etapie badania i oceny ofert, wzbudziły poważne wątpliwości co do rzetelności wyceny i co do zdolności do wykonania zamówienia przez Konsorcjum Atos - podaje ARiMR.

Celem postępowania o udzielenie zamówienia nie jest wyłonienie oferty najtańszej, lecz najkorzystniejszej, zapewniającej niezakłóconą realizację zadań zamawiającego istotnych z punktu widzenia interesu publicznego.

ARiMR jest akredytowaną agencją płatniczą, która zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielaniem pomocy ze środków krajowych. Realizacja zadań wspierana jest poprzez szereg systemów informatycznych. System SIA jest systemem kluczowym, największym i najbardziej rozbudowanym, służącym do obsługi procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie płatności dla producentów rolnych.

Wybór oferty z ceną nierealistyczną, nie dającą pewności wykonania zamówienia w pełnym jego zakresie, stanowiłby zatem zagrożenie dla zapewnienia ciągłości wykonywania zadań Agencji istotnych dla zapewniania wsparcia milionów polskich rolników i ich rodzin.

KIO w swoim wyroku rozstrzygającym, podobnie jak ARiMR, uznała ofertę konsorcjum Atos za podlegającą odrzuceniu z uwagi na zaoferowanie rażąco niskiej ceny, wskazując przy tym, że oferta ta, z uwagi na szczupłość zespołu przeznaczonego do realizacji zamówienia nie gwarantuje realności jego wykonania.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, to na wykonawcy składającym ofertę spoczywa ciężar udowodnienia, ze nie zawiera ona rażąco niskiej ceny. Wyrok KIO potwierdził, że konsorcjum Atos
ciężarowi temu nie podołało. Z samych wyjaśnień firmy wynika, ze przewidziany zespół osobowy nie gwarantuje realności wykonania zamówienia.

Po wyroku KIO, stosując się do zawartych w nim nakazów, komisja przetargowa dokonała ponownie wyboru firmy, której powierzone zostanie utrzymanie i rozwój systemu SIA.

30 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek firmy Atos o zabezpieczenie w postaci zakazu zawarcia umowy. Również KIO uchyliła zakaz zawarcia umowy.

Obecnie ARiMR nie prowadzi negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie systemu SIA.

Jednocześnie Agencja prowadzi działania, które mają na celu zmniejszenie zależności od zewnętrznych dostawców systemów IT. W tym celu m.in. wzmacniany jest Departament Informatyki w centrali ARiMR w Warszawie, a także budowany zamiejscowy wydział DI w Lublinie, w którym docelowo pracować ma ok. 70 informatyków i programistów."