Od poniedziałku ruszył drugi nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od rolników, których gospodarstwa kwalifikują się do systemu małych gospodarstw, a którzy chcą przekazać je innemu rolnikowi. Do systemu małych gospodarstw można było przystąpić tylko w 2015 r. Jest w nim obecnie ok. 668 tys. gospodarstw.

Pomoc przysługuje rolnikowi, który jest wpisany do ewidencji producentów i jest pełnoletni. Warunkiem pomocy jest rezygnacja z prowadzenia działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, a po przekazaniu gospodarstwa rolnego osoba ta nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS.

Rolnik ubiegający się o unijne wsparcie może przekazać gospodarstwo nie tylko innemu rolnikowi, ale także osobie prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Polski.

Wniosek można złożyć w biurze powiatowym ARiMR lub wysłać go listem poleconym przez Pocztę Polską.

Wysokość pomocy zależy od terminu przekazania gospodarstwa. Jeżeli rolnik odda gospodarstwo w 2017 roku, otrzyma płatności w wysokości 4-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw.

Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1250 euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x 120 proc.). Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku, może otrzymać równowartość 6 tys. euro.

Wsparcie jest wypłacane jednorazowo.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. Pod uwagę brana jest m.in. powierzchnia przekazywanego gospodarstwa - im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów.

Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Obecnie (2016 r.) jest to 10,5 ha.

Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

Pierwszy nabór odbył się we wrześniu - październiku 2016 r. Złożono 505 wniosków.