Działanie to jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach programu "Współpraca" wspierane jest opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich.

By ubiegać się o dofinansowanie, trzeba założyć tzw. grupę operacyjną Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EPI). Grupa operacyjna musi składać się co najmniej z dwóch różnych podmiotów należących do kategorii: rolnicy, właściciele lasów, przedsiębiorcy działający na rzecz sektora rolnego i spożywczego, podmioty świadczące usługi doradcze, naukowcy, instytuty bądź jednostki naukowe.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących. Limit pomocy na jedną grupę operacyjną EPI w całym okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 wynosi 11 mln zł.

Wnioski można składać w Centrali ARiMR