Wnioski będą przyjmowane w oddziałach regionalnych Agencji do 28 lipca br. Pieniądze na inwestycje modernizacyjne pochodzić będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rolnik może ubiegać się o przyznanie środków na inwestycje w chów i hodowlę bydła mięsnego i mlecznego oraz prosiąt. Maksymalne dofinansowanie na rozwój produkcji prosiąt wynosi 900 tys., zł,; na produkcję bydła mlecznego - także 900 tys. zł, a dotacja do produkcji bydła mięsnego nie może przekroczyć 500 mln zł. Dotyczy to wsparcia w całym okresie obowiązywania PROW 2014-2020, a limitów pomocy nie można łączyć.

Pomoc będzie przyznana w formie zwrotu kosztów poniesionych na inwestycję.

Jej dofinansowanie nie może przekraczać 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Ale w przypadku, gdy o unijną pomoc stara się młody rolnik lub grupa rolników, dotacja może wynieść 60 proc. kosztów inwestycji.

"O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast, jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących" - informuje Agencja.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brane m.in. zwiększenie liczby zwierząt, których inwestycja dotyczy. Punkty będzie można też otrzymać za uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć rolnicy, którzy nie ukończyli 40 lat oraz realizujący inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego lub zapobiegające zmianie klimatu.

W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.

Szczegółowe informacje na temat uzyskania pomocy można znaleźć na stronie arimr.gov.pl.