Wniosek o przyznanie pomocy można dostarczyć do oddziału regionalnego ARiMR osobiście, przez upoważnioną osobę, pocztą lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. Wsparcie będzie udzielone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - informuje Agencja.

Pomoc może otrzymać rolnik, jeżeli w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 jest większa niż 1 ha.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na ochronę obszaru Natura 2000.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Standardowa wysokość dofinansowania to 50 proc. Na 60-proc. zwrot kosztów mogą liczyć młodzi rolnicy.

Wysokość pomocy zależy od ich rodzaju inwestycji. Jeżeli rolnik przeznaczy pieniądze na budowę lub modernizację budynków inwentarskich albo adaptację innych budynków na budynki inwentarskie, możne dostać (w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020) do 500 tys. zł. Natomiast na inne inwestycje maksymalne dofinansowanie może wynieść 200 tys. zł.

W ramach prowadzonego naboru można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Kolejność przysługiwania pomocy zależy w dużej mierze od powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 lub od stosunku tej powierzchni do powierzchni wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie.

Po 50 dniach od zakończenia naboru prezes ARiMR poinformuje na stronie internetowej Agencji o kolejności przysługiwania pomocy; będą to dwie oddzielne listy: dla województwa mazowieckiego i dla pozostałych województw.