Informowaliśmy wczoraj o imprezie zorganizowanej przez Dolnośląski Oddział ARiMR w Świeradowie Zdroju. Mamy wyjaśnienia ARiMR dotyczące charakteru imprezy. Nie doczekaliśmy się natomiast wyjaśnienia na temat kosztów.

DKS ARiMR wyjaśnia:

„Informujemy, że od 12 do 13 czerwca 2013 roku w Świeradowie Zdroju odbywa się narada dyrektorów z udziałem kierownictwa ARiMR połączona z warsztatami szkoleniowymi.

Pierwszy dzień spotkania  poświęcony był  realizacji wdrażanego przez ARiMR Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  i jego wpływowi  na sukces gospodarczy hodowli Karpia w Polsce.  W obradach i warsztatach , w czasie których zaprezentowano m.in. doświadczenia w hodowli ryb słynnej spółki „Stawy Milickie” , wzięli udział dyrektorzy  OR ARiMR i pracownicy z oddziałów terenowych i centrali Agencji,  zajmujący się  wdrażaniem Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.  Pracownicy ARiMR biorący udział w „warsztatach rybackich”  postanowili też, za zgodą kierownictwa ARiMR, na ich zakończenie zorganizować sobie konkurs wędkarski.

W czasie drugiego dnia narady dyrektorów OR ARiMR z kierownictwem Agencji  podsumowana zostanie także realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  W tym wypadku omawiana będzie  m.in. możliwość obniżenia sankcji nakładanych na beneficjentów działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.  Pojawiły się na to szanse m.in. w związku z wejściem w życie 1 czerwca br. nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczącego funkcjonowania i rozliczania tego wsparcia.  Nowela rozporządzenia mówi m.in. o złagodzeniu sankcjach za nieterminowe składanie dokumentów służących rozliczeniu otrzymanej pomocy. Na Dolnym Śląsku problem kar i windykacji otrzymanego wsparcia w związku z nieprawidłowym korzystaniem z niej wywołał ostatnio najwięcej kontrowersji.

W czasie spotkania będzie także mowa o nowych sposobach realizowania usług informatycznych, jak najlepszego przygotowania się do przeprowadzenia kontroli prawidłowego wykorzystania środków wypłacanych przez ARiMR. Uczestnicy narady podsumują wyniki audytów przeprowadzonych przez organy kontrolne UE. Będą również rozmawiali o tym jak powinna działać Agencja Płatnicza, aby z jednej strony jak najlepiej sprostać wymogom UE i przeprowadzonym przez wspólnotę i polskie organy kontrolom,  a z drugiej  jak najsprawniej i najszybciej wypłacać rolnikom i przedsiębiorcom unijne i krajowe wsparcie.

W trakcie narady zostanie zaprezentowany i przedyskutowany zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który będzie wdrażany przez ARiMR. Będzie również omawiana pomoc dla rolników poszkodowanych przez tegoroczne klęski żywiołowe, które dotknęły szczególnie rolników gospodarujących w dorzeczu Odry. 

Podczas narady będzie również zaprezentowana działalność niektórych Lokalnych Grup Działania z województwa dolnośląskiego, które otrzymały wsparcie z ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.  

Narada i warsztaty zostały zaplanowane do przeprowadzenia właśnie na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku.”