W związku z powyższym ARiMR ponownie zaprasza banki zainteresowane podjęciem współpracy do składania ofert, zawierających informacje o:
• wysokości planowanego do wykorzystania limitu akcji kredytowej dotyczącego kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania,
• proponowanej wysokości opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytami z dopłatami ARiMR i częściową spłatą kapitału,
• proponowanej marży banku, o którą powiększana będzie stopa referencyjna WIBOR 3M przy ustalaniu oprocentowania kredytów inwestycyjnych i "klęskowych,
• liczbie placówek na terenie kraju na obszarach wiejskich.

Agencja prosi również o złożenie oświadczenia, iż bank spełnia warunki określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 ze zm).

ARiMR przyzna limit akcji kredytowej dla kredytów inwestycyjnych z zachowaniem poniższych zasad:

Oferty będą komisyjnie otwarte w siedzibie Agencji w dniu 16 marca 2015r. o godzinie 12.30.

Po stwierdzeniu ich formalnej i merytorycznej kompletności oraz poprawności, zostaną ocenione i uszeregowane według malejącej ilości uzyskanych punktów, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z udzielonym kredytem - waga 50 proc.,
b) marża banku, o którą powiększana będzie stopa referencyjna WIBOR 3M przy ustalaniu oprocentowania kredytów - waga 45 proc.,
c) liczby placówek na terenie kraju na obszarach wiejskich - waga 5 proc.

W przypadku banków, które w latach 2012-2014 udzielały kredytów z dopłatami ARiMR
do oprocentowania, limit zaproponowany przez bank w ofercie nie może przekraczać 120 proc. średniorocznej akcji kredytowej dotyczącej kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania, wygenerowanej przez bank w latach 2012-2014. Zasada ta nie dotyczy banków, które w latach 2012-2014 nie udzielały ww. kredytów.

Wysokość limitu akcji kredytowej dla banku będzie zależała od ilości uzyskanych punktów w wyniku weryfikacji ofert i wyniesie następujący procent oferowanego limitu:
a) 100 proc. dla banku, który uzyska największą liczbę punktów,
b) 50 proc. dla banku, który uzyska drugą w kolejności liczbę punktów,
c) do 25proc. dla pozostałych banków.

Bankowi, który w latach 2012-2014, nie udzielał kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, może zostać przyznany wstępnie limit w wysokości 50% proc. zaoferowanego limitu, ale nie większy niż 10 proc. limitu przyznanego ARiMR w ustawie budżetowej na 2015 r.

W trakcie roku ARiMR przewiduje możliwość zwiększenia na wnioski banków limitu akcji kredytowej, w ramach posiadanych środków finansowych.
Parametry dotyczące oprocentowania kredytów preferencyjnych, a także wysokości opłat
i prowizji, zostaną określone w umowie o współpracy oraz będą obowiązywały dla kredytów, które będą udzielane w 2015 r.