60 tys. zł bezzwrotnej premii można dostać na rozwój małego gospodarstwa. O wsparcie finansowe z tego programu może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. O takie wsparcie może także ubiegać się osoba, które jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą lub pracuje na etacie. Warunkiem jest jednak, by dochód lub przychód z działalności rolniczej będzie stanowił co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

Premia jest wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu. Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe.

Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020.W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Do 500 tys. zł pomocy można uzyskać na inwestycje. Ta propozycja wsparcia skierowana jest do rolników, którzy planują zrealizować w swoim gospodarstwie inwestycje polegające m.in. na zakupie nowych maszyn i urządzeń rolniczych, w tym ciągników, budowie czy modernizacji budynków gospodarskich.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna musi być nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie wsparcia.

Pomoc przyznawana jest w postaci refundacji poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, a 60 proc., gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składny jest przez osoby wspólnie wnioskujące.

Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca - maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Wnioski w obu naborach przyjmują oddziały regionalne ARiMR. W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii wnioski można przekazać w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.