Wniosek o pomoc można złożyć osobiście w biurze powiatowym ARiMR lub przesłać tam pocztą. W latach 2007-13 na ten cel Agencja może wydać ponad 2,35 mld zł.

W ramach tegorocznej puli, unijne wsparcie można uzyskać również na zalesienia gruntów innych niż rolne - nie wykorzystywane do produkcji rolniczej. Chodzi o takie tereny, na których występują samoistne naturalne odnowienia lasu, na co najmniej 10 proc. powierzchni przewidzianej do zalesienia.

Pomoc może być udzielona dla gruntów o powierzchni od pół hektara i dla działek o szerokości większej niż 20 m, chyba, że zalesiane grunty graniczą z lasem.

Pomoc może być przyznana rolnikowi lub grupie co najmniej trzech rolników, których grunty sąsiadują ze sobą - wtedy łączna powierzchnia gruntów musi być większa niż 2 ha. O pomoc mogą się też ubiegać samorządy lub jednostki organizacyjne gmin, powiatów i województw - podała Agencja.

Pomoc na zalesianie nie przysługuje do gruntów położonych na obszarach chronionych w ramach unijnego programu Natura 2000.

Zalesiane grunty muszą być własnością lub współwłasnością wnioskodawcy. Muszą one też być w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zalesienia. Jeśli go nie ma, zalesianie nie może być sprzeczne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy. Nadleśnictwo musi określić też plan zalesień.

Jeden rolnik może otrzymać pieniądze na zalesienie do powierzchni nie większej niż 20 ha. Zalesiane działki, dla których pomoc może zostać przyznana musi być większa niż 0,5 ha i mieć więcej niż 20 m szerokości. Te ograniczenia nie dotyczą terenów graniczących z lasem.

Wnioski o pomoc można znaleźć w internecie, na stronach Agencji i ministerstwa rolnictwa. Druki można też otrzymać w biurach Agencji w całym kraju. Dopłaty są przyznawane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

Źródło: ARiMR/PAP