ARiMR przypomina, że pokrywanie za rolników kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich jest jednym z jej zadań, dofinansowywanym ze środków z budżetu krajowego. W obecnym kształcie jest ono realizowane od 2008 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Agencja finansuje lub dofinansowuje koszty ponoszone przez producentów rolnych, dotyczące zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, rozliczając się bezpośrednio z firmami utylizacyjnymi wykonującymi te usługi. ARiMR wypłaca w imieniu rolnika zwrot poniesionych kosztów związanych z utylizacją, ale tylko tym firmom, które posiadają aktualne umowy z Agencją. 

Firmy, które chciałyby podpisać umowy na świadczenie tych usług w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., mogą składać o to wnioski w Agencji do 30 września 2013 r.  Możliwość taką mają jednak tylko firmy utylizacyjne, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich, zgodnie z przepisami rozporządzenia  (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 21 października 2009 r.

Na podstawie złożonych wniosków i po ich weryfikacji Agencja zawrze z firmami utylizacyjnymi stosowne umowy, w których zostaną określone szczegółowe warunki współpracy oraz limit środków finansowych.