W 2020 i 2021 r. Agencja udziela pomocy finansowej w zakresie dofinansowania kosztów zakupu w okresie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

Warunki przyznania pomocy są następujące:

1)      w skład rodziny wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;

2) co najmniej jedno z rodziców prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

3) co najmniej jednemu z rodziców został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

4) łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat, nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1200 zł miesięcznie;

5) rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia wniosku komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

3. Pomoc jest udzielana w kwocie do 1500 zł na rodzinę. Możliwe będzie zastosowanie współczynnika korygującego, jeśli wniosków wpłynie na kwotę przekraczającą 175 mln zł.

Dochód, o którym mowa w pkt 4, jest ustalany jako suma:

1) dochodu z gospodarstwa rolnego – obliczonego jako iloczyn liczby ha przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustalonej na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego na 2019 r., i kwoty 3244 zł;

2) dochodu netto obliczonego na podstawie zeznania podatkowego za 2019 r., jako różnica między kwotą stanowiącą podstawę do obliczenia podatku a kwotą obliczonego podatku – w przypadku pozyskiwania dochodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną lub z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

3) dochodu netto za 2019 r. ustalanego na podstawie oświadczenia rodziców – w przypadku pozyskiwana dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 Pomoc jest przyznawana jednemu z rodziców,  na jego wniosek, w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica.

Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do dnia 30 grudnia 2020 r. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica wnioskującego o pomoc.

Do wniosku trzeba dołączyć fakturę (jeśli komputer kupiono przed złożeniem wniosku) lub dostarczyć ją do 15 kwietnia 2021 r. (za komputer kupiony od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.).

 Projekt w załączniku.