Organizacje branżowe zrzeszające producentów lub organizacje międzybranżowe zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, reprezentatywne dla określonej branży rolnej, mogą uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 80% faktycznie poniesionych kosztów netto) do realizacji programu promocyjnego i/lub informacyjnego. Program ten powinien stanowić spójny zestaw działań z zakresu public relations, reklamy, wdrażanych przez minimum rok, dwa lub trzy lata. Działania te można prowadzić na rynku krajów trzecich, prezentując zalety i cechy charakterystyczne produktu.

Produkty, które mogą być objęte ww. działaniami:

* świeża, schłodzona lub mrożona wołowina i wieprzowina; przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów;
* mięso drobiowe wysokiej jakości;
* przetwory mleczne;
* napoje spirytusowe z oznaczeniem geograficznym lub o zastrzeżonym, tradycyjnym opisie;
* świeże i przetworzone owoce i warzywa;
* przetwory ze zbóż i ryżu;
* włókno lniane;
* żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego;
* produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub oznaczenie gwarantowanej tradycyjnej specjalności (TSG), zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 509/2006 lub 510/2006;
* produkty rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 889/2008. z późn. zm.

Ostateczny termin składania propozycji programów upływa 31 marca 2011 roku, do godz. 16.00. Za datę złożenia propozycji programu przyjmuje się datę wpływu do Agencji. (m)