Wnioski należy składać do oddziału terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka/świń/owiec.

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

Pomoc skierowana jest do producentów mleka, świń lub owiec, którzy mogą ubiegać się o refundację części kosztów zakupu jagniąt, mających w dniu zakupu poniżej 12 miesięcy, ważących, co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg lub owiec mających nie mniej niż 12 miesięcy.

Przysługiwałaby ona producentowi, który posiadał 31 grudnia 2016 r., w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany mające powyżej 24 miesięcy, świnie lub owce, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich.

Pomoc będzie przysługiwała do jagniąt lub owiec zakupionych od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich. Producent ubiegający się o pomoc będzie zobowiązany do utrzymywania jagniąt i owiec, do których otrzyma pomoc, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie „Pomoc w formie refundacji kosztów zakupu owiec lub jagniąt” zawarte są na stronie www.arr.gov.pl