Dopłaty te przysługują w ramach tzw. pomocy de minimis. Pomoc de minimis to wsparcie, jakiego może udzielić rolnikowi państwo bez zgody Komisji Europejskiej. Pomoc taka może wynieść maksymalnie 7,5 tys. euro w ciągu trzech lat na jedno gospodarstwo. Polega ona m.in. na dopłatach do kwalifikowanych nasion, roślin energetycznych czy na ulgach w podatkach.

Jak zaznaczył Kulisz, rolnicy, którzy zakupili i wysiali ziarno wysokiej jakości, a uprawa ta została zniszczona przez mrozy, mogą nadal starać się o dopłaty do takiego ziarna. Wnioski w sprawie dopłat rolnik może złożyć we właściwym oddziale terenowym ARR. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem faktury zakupu materiału siewnego, jak również informację o korzystaniu z pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat.

Agencja przyjmuje wnioski o dopłaty do materiału siewnego od 15 stycznia do 25 czerwca, ziarno to musi być kupione i wysiane od 15 lipca ubiegłego roku do 15 czerwca tego roku. Rolnicy składają takie wnioski po zasianiu uprawy.

Wysokość dopłaty zależy od rodzaju wysiewanych nasion. W przypadku pszenicy zwyczajnej i mieszanek zbożowych i pastewnych wynosi ona 100 zł do 1 hektara; w przypadku roślin strączkowych - 160 zł; ziemniaków - 500 zł.

ARR jednocześnie informuje, że "przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej".

W ubiegłym roku o dopłaty tego rodzaju starało się 63 tys. osób, w 2012 r. wnioski złożyło ok. 10 tys. osób, czyli tyle, ile w analogicznym okresie ubr.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR.