Jak informuje ARiMR, w związku z wprowadzeniem obszarów objętych ograniczeniami z tytułu wystąpienia u dzików afrykańskiego pomoru świń (ASF), rolnikom posiadającym gospodarstwa położone na tych obszarach nie będą pomniejszane kwoty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej oraz płatności na zalesianie gruntów rolnych, w zakresie w jakim brak możliwości przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w ramach dobrostanu zwierząt wynikał będzie z konieczności zachowania zasad dotyczących zwierząt na obszarach objętych ograniczeniami.

Przypadki stwierdzenia niezgodności w stosowaniu wymogów dobrostanu zwierząt w gospodarstwa położonych na obszarach objętych powyższymi ograniczeniami mogą zostać uznane za działanie siły wyższej.

Rolnicy, którzy nie będą mogli realizować wymogów wzajemnej zgodności w ramach dobrostanu zwierząt powinni pisemnie powiadomić kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, o wystąpieniu siły wyższej uniemożliwiającej realizację wymogów w tym zakresie.

Powiadomienia dokonuje się w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym rolnik będzie w stanie dokonać tej czynności.