Tysiąc złotych dostanie każda matka bez względu na to, ile zarabia i gdzie mieszka. Drugi tysiąc zależeć będzie od dochodów uzyskiwanych przez rodzinę, a trzeci – od zasobności gminy i decyzji samorządowców. Rodzice mogą też otrzymać zasiłki rodzinne i inne świadczenia, które zależą od uzyskiwanych dochodów.

Dla każdego noworodka
Becikowe to jednorazowy dodatek w wysokości 1000 zł, który jest wypłacany przez państwo na każde urodzone dziecko. Jeżeli będą to bliźniaki lub trojaczki, to rodzice otrzymają odpowiednio dwa lub trzy tysiące złotych. O to świadczenie mogą ubiegać się wszyscy rodzice bez względu na wysokość dochodów. Nie ma także znaczenia, czy jest to ich pierwsze czy kolejne dziecko. Dodatek należy się też na dziecko urodzone w wolnym związku i samotnej matce.

Po to świadczenie można się zgłaszać tylko przez trzy miesiące od dnia urodzenia dziecka. Po tym terminie wniosek nie zostanie przyjęty. Aby otrzymać becikowe, trzeba się udać do urzędu miasta, gminy lub do ośrodka pomocy społecznej. Gminy bowiem samodzielnie podejmują decyzję, kto na ich terenie zajmuje się przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadczenia. Dlatego warto to wcześniej sprawdzić.

Wypełniony wniosek (otrzymamy go w urzędzie gminnym) o wypłacenie becikowego składa się w gminie, w której faktycznie się mieszka (a nie tam, gdzie jest się tylko zameldowanym) w wydziale wypłacającym świadczenia rodzinne. Trzeba do tego dołączyć oświadczenie, że drugi z rodziców nie odebrał już becikowego i że nie pobrało się świadczenia w miejscu zameldowania.

Jeżeli wymagane dokumenty zostaną złożone przed dziesiątym dniem miesiąca, pieniądze powinno się otrzymać do końca miesiąca. Jeżeli nastąpi to po tym terminie – becikowe będzie wypłacone do końca następnego miesiąca. Przy wypełnianiu wniosku warto zaznaczyć, w jaki sposób chcemy odebrać pieniądze (osobiście, przekazem pocztowym czy na rachunek bankowy).

Od lokalnych władz
Każdy urząd gminny może też wypłacić swoją wyprawkę. W jakiej wysokości? To zależy od zamożności gminy. Urząd gminny ma bowiem prawo samodzielnie ustalić, komu będzie przysługiwać jednorazowe wsparcie, w jakiej formie i jakie należy złożyć dokumenty przy ubieganiu się o pomoc. Według zamierzeń samorządowców dodatek „gminny” na nowonarodzone dziecko mają otrzymywać wszystkie matki (niezależnie od dochodu). Zapomoga ta nie musi być pieniężna, ale np. rzeczowa. Może zdarzyć się również, że matki nie dostaną nic, bo danej gminy nie będzie na to stać. Na pewno na wyższe świadczenia mogą liczyć matki z bogatszych gmin miejskich.

Podwyższony dodatek
Do niedawna z tytułu urodzenia dziecka rodzicom o niewysokich dochodach wypłacano jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł. Od stycznia br. został on podwyższony do tysiąca złotych (i dlatego czasami jest mylony z becikowym). Rodzinom o niskich dochodach należy się na jedno nowonarodzone dziecko zarówno becikowe, jak i ten dodatek. Otrzymają go wszystkie rodziny (z wyjątkiem zastępczych), w których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – 583 zł.

Świadczenie to wypłacane jest jednorazowo razem z zasiłkiem rodzinnym (o czym piszemy dalej). Rodzice muszą wystąpić o dodatek w ciągu pierwszego roku życia dziecka. Jeśli na świat przyjdą bliźnięta lub więcej dzieci – na każde przysługuje po tysiąc zł. Tyle samo otrzyma rodzina adoptująca dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia.

Wniosek o dodatek składa się razem z wnioskiem o zasiłek rodzinny na dziecko w urzędzie gminy (miasta) lub w ośrodku pomocy społecznej. Trzeba będzie przedstawić dowód tożsamości, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach.

Od stycznia o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka może starać się znacznie więcej rodzin rolniczych. Obniżony został bowiem wskaźnik dochodowy z hektara przeliczeniowego ze 194 zł do 135,5 zł. Aby dostać te świadczenia, należy udać się do urzędu gminy po zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego i ilości hektarów przeliczeniowych. Na podstawie tego dokumentu oblicza się dochód na jedną osobę w rodzinie.

Zasiłki i inne dodatkia
Dodatki na nowonarodzone dzieci to nie wszystko, na co mogą liczyć rodzice. W zależności od uzyskiwanych dochodów przysługują im zasiłki rodzinne i inne świadczenia.

O zasiłek rodzinny mogą się starać wszystkie rodziny (poza zastępczymi), których dochód na osobę nie przekracza 504 zł (lub 583 zł). Świadczenie to wynosi:

 • 43 zł na pierwsze i drugie dziecko,
 • 53 zł na trzecie dziecko,
 • 66 zł na czwarte i kolejne dziecko.

Takie stawki obowiązują do 31 sierpnia 2006 roku.

Zasiłek przysługuje na dziecko do 18. roku życia, a jeżeli uczy się ono np. w szkole pomaturalnej – do 21 lat. Jeśli jest niepełnosprawne i uczy się w szkole lub studiuje – świadczenie przysługuje do 24. roku życia dziecka. Zasiłku nie otrzyma się, jeżeli dziecko przebywa w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym lub szkole wojskowej.

Zasiłek rodzinny to podstawa. Rodziny uprawnione do jego otrzymywania mogą starać się również o następujące dodatki:

 1. Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 50 zł – dla dzieci do 5. roku życia, 70 zł – dla dzieci do 24. roku życia,
 2. Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Raz w roku można otrzymać 90 zł, np. na wyprawkę do szkoły,
 3. Z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 40 zł miesięcznie na dojazdy do szkoły, 80 zł miesięcznie na zamieszkanie w miejscowości (np. w internacie), w której jest szkoła. Świadczenie wpłaca się przez 10 miesięcy – od września do czerwca,
 4. Z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego: 400 zł miesięcznie przez dwa lata, w przypadku bliźniąt – przez trzy lata, a jeśli dziecko jest niepełnosprawne – przez sześć lat,
 5. Z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 170 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. Gdy dziecko jest niepełnosprawne, dodatek zwiększa się do 250 zł na dziecko
 6. Dodatek dla rodzin wielodzietnych – 50 zł może otrzymać dodatkowo rodzina na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 7. Zasiłek pielęgnacyjny – 144 zł miesięcznie (bez względu na dochód w rodzinie) na niepełnosprawne dziecko do 16. roku życia.

Warto wiedzieć
Zanim wybierzesz się do urzędu, musisz przygotować:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Wystawi go urząd stanu cywilnego w miejscu urodzenia dziecka. Dziecko może zarejestrować zarówno jego matka, jak i ojciec (lub prawny opiekun). Należy to zrobić w ciągu 14 dni od narodzin. W USC trzeba wypełnić specjalny wniosek i dołączyć znaczek skarbowy za 5 zł. W USC wydają trzy kopie odpisu aktu urodzenia dziecka;
 • dowód tożsamości rodzica lub opiekuna prawnego, który ubiega się o becikowe. Opiekun prawny powinien także przedstawić postanowienie sądu o ustanowieniu opieki.

Okres zasiłkowy
Okres zasiłkowy trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego. Jeśli zmieni się liczba członków rodziny (np. urodziny dziecka, śmierć, ukończenie przez dziecko 25. roku życia), trzeba to jak najszybciej zgłosić. Zmiana ta wpływa na wysokość dochodu na osobę w rodzinie – można stracić lub uzyskać prawo do świadczeń.

Źródło: "Farmer" 05/2006