Przyjmowanie wniosków trwa od 30 lipca do 14 września 2018 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Jak podaje ARiMR, o pomoc mogą się ubiegać nowe grupy producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne, i:

- zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie planu biznesowego,

- łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,

- w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie osób, o których mowa powyżej, oraz podmioty powiązane w sposób bezpośredni z osobami, o których mowa powyżej,

- zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Ze wsparcia nie będą mogły skorzystać grupy producentów utworzone w kategorii  produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone), oraz owoce i warzywa. Pełny wykaz znajduje się w rozporządzeniu ministra rolnictwa z 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem – podkreśla ARiMR.

Wysokość wsparcia wynosi:

w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto,

w drugim roku - 8 proc. przychodów netto,

w trzecim roku - 6 proc. przychodów netto,

w czwartym roku - 5 proc. przychodów netto,

w piątym roku - 4 proc. przychodów netto.

Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach.

To trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" z PROW 2014-2020. Pierwszy został przeprowadzony od 30 września do 28 listopada 2016 r., a drugi od 30 października do 28 grudnia 2017 r.

Limit na to działanie to 1 605 155 154,93 zł, zrealizowano płatności na 15,47% limitu.