W 2020 r. znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadczyła trudności ekonomicznych, w szczególności w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i (...) jak również suszy, które w istotny sposób wpłynęły na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet wypłaty pomocy w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" PROW 2007-2013 za 2020 r. - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W projektowanym rozporządzenia przewidziano, że zaliczki będą wypłacane na maksymalnym dopuszczalnym przepisami Unii Europejskiej poziomie, tj. 85 proc. Przy kalkulacji kwoty zaliczki będzie brana pod uwagę powierzchnia gruntów stwierdzona w ramach tzw. kontroli na miejscu. Wypłata środków może jednak nastąpić po jej zakończeniu.

Wypłatę zaliczek na poczet wypłaty pomocy zalesieniowej PROW 2007-2013 przewiduje się od 16 października 2020 r., a więc w terminie analogicznym jak w przypadku dopłat bezpośrednich oraz innych działań obszarowych PROW2014-2020.

Według resortu rolnictwa, wypłata zaliczek poprawi płynność finansową gospodarstw. Zaznaczono, że uwzględniono przy tym możliwości finansowe budżetu państwa w zakresie prefinansowania tych zaliczek, które ostatecznie finansowane są z budżetu unijnego.

Beneficjentami tej pomocy będzie ok. 9 tys. rolników.