Termin i warunki ubiegania się o taką pomoc podał do publicznej wiadomości prezes ARiMR Andrzej Gross 30 października 2014 r.

W tegorocznym naborze o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli w 2013 lub 2014 roku straty w wyniku działania następujących zdarzeń losowych:

- przymrozków wiosennych - co oznacza szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, powstałe w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;

- ujemnych skutków przezimowania - co oznacza szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;

- suszy - co oznacza szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od 1 kwietnia do 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb;

- powodzi - co oznacza szkody powstałe wskutek:

zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących,

zalania terenów wskutek deszczu nawalnego,

spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich;

- deszczu nawalnego - co oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego;

- obsunięcia się ziemi - co oznacza szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez:

zapadanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie,

usuwanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach;

- lawiny - co oznacza szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota;

- gradu - co oznacza szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu;

- huraganu - co oznacza szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu;

- pioruna - co oznacza szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia.

Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach tego działania jest powstanie w gospodarstwie strat w majątku produkcyjnym, a także w produkcji rolnej. Szkody w majątku trwałym, czyli w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich albo stadach podstawowych zwierząt gospodarskich muszą być nie mniejsze niż 10 tys. zł, natomiast straty w produkcji rolnej, czyli uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach, muszą osiągnąć powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

Oba te warunki muszą być spełnione łącznie w roku 2013 lub 2014. Wysokość szkód określa specjalna komisja powołana przez wojewodę.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można przyznać na jedno gospodarstwo rolne w okresie realizacji PROW na lata 2007-2013, wynosi 300 tys. zł, a refundacji podlega do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez rolnika na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospodarstwa.

Pomoc przysługuje według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru, określonych w załączniku do stosownego rozporządzenia MRiRW. Najwyżej punktowane będą wnioski w których wysokość szkód jest najwyższa, a wartość pomocy o którą ubiega się rolnik - najniższa.

To już siódmy nabór wniosków o przyznanie takiego wsparcia finansowany z PROW 2007-2013.