Choć PROW 2014-2020 już się kończy, Rady Ministrów zgodziła się na wprowadzenie w nim istotnej zmiany.

Dodano mianowicie nowy instrument pomocowy: „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”

Będzie to jednorazowy, nadzwyczajny "ratunek" konkretnie dla tych, którzy mają problemy z płynnością finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Jak uzasadniono, powyższe wsparcie wprowadzone zostało rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1033 z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnego działania mającego zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Budżet nowej interwencji to 155 mln euro, w tym 98,6 mln euro będzie pochodziło ze środków EFRROW.

Ale, co istotne, aby utworzyć budżet dla nowego działania, zaproponowano realokację środków finansowych między obecnie funkcjonującymi poszczególnymi instrumentami wsparcia PROW 2014-2020.

I tak, zaproponowano zmniejszenie budżetu takich instrumentów, jak:

  • „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” (o 4 mln euro, w tym 2,5 mln euro z środków EFRROW);
  • „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” (o 2 mln euro, w tym 1,3 mln euro z środków EFRROW);
  • „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (o 30 mln euro, w tym 19,1 mln euro z środków EFRROW);
  • „Premie dla młodych rolników” (o 69 mln euro, w tym 43,9 mln euro z środków EFRROW);
  • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (o 41,8 mln euro, w tym 26,6 mln euro z środków EFRROW);
  • „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” (o 6,5 mln euro, w tym 4,1 mln euro z środków EFRROW);
  • „Renty strukturalne” (o 1,7 mln euro, w tym 1,1 mln euro z środków EFRROW).

Według dostępnych danych, jeśli chodzi o wielkość zakontraktowanych umowami środków w ramach PROW 2014-2020 w stosunku do dostępnego limitu - wciąż nie jest zagospodarowane ok. 20% tego, co mamy jako kraj do dyspozycji. Wyżej opisane przesunięcie daje więc nadzieję na to, że po prostu nie stracimy tych pieniędzy.

Natura 2000 też ze zmianami

W omawianym projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia zmian w PROW 2014–2020 zaproponowano także modyfikację w: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” (poddziałanie „Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych”), w celu umożliwienia od 2023 r. w ramach Pakietów 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 przyznawania dodatkowej płatności w wysokości 280 zł/ha do obszarów niebędących użytkami rolnymi w przypadku ich zalania lub podtopienia.

Aktualizacja stawek jednostkowych

Przy okazji Rada Ministrów zaakceptowała też zmiany techniczne polegające na aktualizacji stawek jednostkowych elementów ogrodzenia w typie operacji Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych. Niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” oraz standardowych stawek jednostkowych za wykonanie płyt i zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych w typie operacji Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych".