Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, trwają prace nad PROW na nadchodzącą perspektywę budżetową.

„Proces konsultacji społecznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest prowadzony równoległe z pracami nad przygotowaniem Programu.

Konsultacje prowadzone są w trzech etapach:

Etap I - konsultacje Wstępnego zarysu PROW 2014-2020,

Etap II - konsultacje I Projektu PROW 2014-2020,

Etap III – konsultacje II Projektu PROW 2014–2020.

W procesie konsultacji programu uczestniczą m.in. organizacje branżowe, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, instytucje naukowo – badawcze, podmioty odpowiedzialne za promowanie równości i niedyskryminacji oraz samorządy wszystkich szczebli, a także administracja rządowa.

Podczas II etapu konsultacji zebranych zostało blisko 600 opinii i uwag. Są one obecnie analizowane i wraz z uwagami i propozycjami zgłoszonymi w czasie spotkań Zespołu- Grupy roboczej i podgrup tematycznych ds. priorytetów posłużą do opracowania poprawionego projektu Programu. Główne uwagi zgłoszone w trakcie II etapu konsultacji dotyczyły potrzeby określenia wysokości budżetu PROW 2014-2020 i jego struktury (wysokości środków przeznaczonych na realizację poszczególnych działań).

Kolejna, przygotowywana obecnie wersja projektu PROW 2014-2020, będzie również poddana konsultacjom, w tym regionalnym w 16 województwach. Po zakończeniu konsultacji i opracowaniu „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, program zostanie przedłożony do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Przyjęty przez Radę Ministrów dokument zostanie przesłany do negocjacji Komisji Europejskiej. Zakończenie prac nad projektem programu nastąpi po przyjęciu przepisów wspólnotowych dotyczących wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.”