Jak już informowaliśmy, nie można wypłacić pomocy po ubiegłorocznej suszy – tym razem przyczyną jest wyczerpanie się limitu de minimis.

Więcej:

Na pomoc po suszy trzeba będzie poczekać

MRiRW poinformowało o przyjęciu przez rząd projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak podano, pomoc zostanie przeznaczona dla producentów rolnych:

- w których gospodarstwie szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy;

- którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, w 2019 r. w formule  de minimis, ale nie otrzymali jej z powodu wyczerpania się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r.;

- którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym dotyczącymi COVID–19 oraz niewypłaceniem pomocy de minimis.

 Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego złożony do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania alb siedzibę producenta rolnego. Aby uprościć warunki ubiegania się o pomoc, utrata płynności finansowej będzie potwierdzana przez producenta rolnego wyłącznie na podstawie jego oświadczenia.

Wsparcie będzie wypłacone w wysokości należnej producentowi pomocy w związku z  wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

– Przyjęte przez rząd rozwiązania przekazałem już do Komisji Europejskiej celem ich notyfikacji – cytuje MRiRW ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, a my zauważmy, że to „już” może oznaczać konieczność jeszcze nawet kilkumiesięcznego oczekiwania na notyfikację.

Przyjęty projekt nie został jeszcze przedstawiony.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 14.07.2020 wynosi 291 425 521,00 euro, co stanowi 98,48% - limit skończył się praktycznie miesiąc temu.

Więcej: Limit de minimis poza sferą zainteresowania MRiRW?