Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zatwierdził w styczniu znowelizowany regulamin Priorytetu "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" na lata 2011-2015.

Projekt "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek" realizuje jeden z celów Programu Wieloletniego "Kultura+", jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych i przekształcenie ich w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego. Cel ten minister zamierza osiągnąć przez wspieranie remontów, budowy i wyposażenia budynków bibliotek w małych gminach.

Do 2015 roku łączne nakłady na program "Kultura +" wyniosą 369,7 mln złotych; z czego 270 mln zł pokrywa budżet państwa, a 78,5 mln zł budżety jednostek samorządu terytorialnego.

W grudniu Rada Ministrów wprowadziła zmiany w uchwale dotyczącej programu wieloletniego "Kultura +", zaproponowane przez ministra Zdrojewskiego. Ze względu na mniejsze niż zakładano zainteresowanie priorytetem +Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek+ w zeszłym roku zmieniono strukturę planowanych wydatków. Jak wskazywali beneficjenci, powodem zmniejszonego zainteresowania była bariera finansowa, polegająca na konieczności wniesienia wkładu własnego w wysokości 60 proc. kosztu zadania.

Taka kwota bardzo często przekraczała możliwości budżetów gmin oraz wnioskodawców. Po zmianach 75 proc. kosztów będzie pokrywał budżet państwa, resztę, czyli 25 proc., będzie stanowił wkład własny projektodawcy. Podniesiony też zostanie limit kwotowy maksymalnego dofinansowania do poziomu 1,875 mln zł.

W nowej uchwale zaproponowano również wprowadzenie 36-miesięcznego limitu czasowego na wykonanie zadania, co pozwoli wydatkować środki własne beneficjentów w okresie czterech lat budżetowych. Rozszerzony został też krąg potencjalnych wnioskodawców o biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz instytucje kultury, w ramach których zostały zorganizowane biblioteki publiczne, dla których założycielem są gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców (do tej pory program obejmował tylko gminy miejskie do 15 tys. mieszkańców. Zmiany te mają zapewnić większe zainteresowanie samorządów i spowodować wzrost liczby realizowanych projektów.

Instytut Książki podaje terminy naboru wniosków dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie od 2013 roku. Ci, którzy nie złożyli wniosków w pierwszym terminie, który upłynął 15 listopada 2012 roku, mogą to zrobić w drugim terminie, który upływa 26 marca 2013 roku, lub w terminie trzecim - do 24 maja 2013 roku.