Wypłata pomocy dokonywana jest dwa razy w roku, tj. w marcu i we wrześniu na podstawie złożonego wniosku o wypłatę pomocy. Ostatecznym terminem wypłaty pomocy jest wrzesień 2012 r.

1) Zakup nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych"
Zgodnie z aktualnie obowiązującą alokacją środków finansowych na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych" przeznaczone zostało 20,0 mln EUR.
Od początku uruchomienia działania do 30.05.2011 r., OT ARR zawarły z producentami rolnymi 2365 umów o przyznanie i wypłatę pomocy, na kwotę wynoszącą około 78,7 mln PLN, tj. około 19,6 mln EUR.
Najwięcej umów zawarto z beneficjentami z województw: mazowieckiego - 637 szt., kujawsko-pomorskiego - 386 szt., wielkopolskiego - 330 szt. i podlaskiego - 298 szt.
Łącznie od uruchomienia mechanizmu, ARR wypłaciła 1425 wnioskodawcom około 49,0 mln PLN, tj. 12,3 mln EUR, co stanowi około 61,5 % kwoty przeznaczonej na działanie.

2) Inwestycje obejmujące przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"
Zgodnie z aktualnie obowiązującą alokacją środków finansowych na działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" przeznaczono 14,4 mln EUR.
W ramach ww. działania realizowane są 23 umowy o przyznanie i wypłatę pomocy, na kwotę wynoszącą około 43,6 mln PLN, tj. około 10,7 mln EUR w tym: 4 umowy obejmujące budowę biogazowni, a 19 umów obejmujących zakup maszyn lub urządzeń m.in.: linie do produkcji pelletu lub brykietu oraz do przygotowania produktów rolnych do dalszego przetwarzania na cele energetyczne.
Łącznie od uruchomienia mechanizmu wypłacono 5 wnioskodawcom około 1,2 mln PLN, tj. około 0,3 mln EUR.

Aktualnie ARR wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przesunięcie niewykorzystanej kwoty w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", tj. 3,7 mln EUR na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych".
Po akceptacji ww. wniosku i zmianie obwieszczenia MRiRW w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji, alokacja środków na realizację działań Programu przedstawiać się będzie następująco:
- Modernizacja gospodarstw rolnych - 23,7 mln EUR,
- Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej -
10,7 mln EUR.