Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027”.

Doliczą alpaki, gęsi i osły

Nowe przepisy mają na celu umożliwienie rolnikom otrzymania wyższych stawek płatności na obszarach ONW typ górski i typ specyficzny strefa II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. dla gospodarstw rolnych z minimalną obsadą zwierząt trawożernych, których liczba w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) wynosi co najmniej 0,5 DJP na 1 ha wszystkich posiadanych przez rolnika użytków rolnych.

Do ustalenia spełniania warunku posiadania minimalnej obsady zwierząt brane będą pod uwagę zwierzęta gatunków, które były uwzględniane dotychczas, w ramach poprzedniego okresu programowania, tj. w ramach PROW 2014-2020, tj. bydło, konie, kozy, owce, jak również zwierzęta trawożerne gatunków, które dotychczas nie były brane pod uwagę przy obliczaniu liczby DJP, tj. alpaki, daniele, gęsi, jelenie, lamy, muły oraz osły.

- Uwzględnienie tych gatunków umożliwia spełnienie warunku posiadania zwierząt większej liczbie rolników, dzięki czemu mogą oni otrzymać wyższe stawki płatności - podkreślono w uzasadnieniu.

Oświadczenie zamiast kolczyka lub tatuażu

W nowelizacji proponuje się, by przy ustalaniu spełniania warunku posiadania zwierząt brane były pod uwagę zwierzęta posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września danego roku, w odniesieniu do których rolnik dokonał wymaganych, na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zgłoszeń do komputerowej bazy danych.

Ale, jak zauważył resort rolnictwa, ponieważ w odniesieniu do zwierząt gatunków jeleniowatych oraz wielbłądowatych, czyli alpak, danieli, jeleni oraz lam, istnieją trudności w możliwościach zgodnego z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ich znakowania (czyli zastosowania kolczyka, transpondera czy tatuażu), konieczne jest wprowadzenie innej formy zgłaszania posiadania zwierząt tych gatunków. 

- Mając na uwadze, że dotychczas żaden z producentów środków identyfikacji zwierząt nie wyraził zainteresowania rozszerzeniem swojej oferty na środki identyfikacji jeleniowatych i wielbłądowatych, a tatuaż często nie jest możliwy do zastosowania z uwagi na ekstensywny chów zwierząt, należy wprowadzić odstępstwo od konieczności stosowania przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji tych gatunków zwierząt, polegające na umożliwieniu rolnikom składania oświadczenia o posiadaniu zwierząt z gatunków jeleniowatych oraz wielbłądowatych, które nie zostały oznakowane, zgodnie z przepisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Dzięki temu, zwierzęta wskazane w oświadczeniu będą mogły być brane pod uwagę przy wyliczaniu minimalnej obsady zwierząt, będącej podstawą do otrzymania wyższych płatności ONW - uzasadnia MRiRW.

I proponuje by wprowadzić przepis, zgodnie z którym w przypadku zwierząt gatunków: alpaki (Vicugna pacos), daniele (Dama dama), jelenie szlachetne (Cervus elaphus) i lamy (Lama glama), rolnik mógł złożyć oświadczenie o posiadanych zwierzętach. Oświadczenie to powinno zawierać informację dotyczącą gatunku, rodzaju, okresu posiadania oraz liczby zgłaszanych zwierząt, a rolnik powinien je złożyć do 30 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW, za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o ARiMR. 

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Beneficjenci płatności ONW, to - według szacunków podanych w ocenie skutków projektowanej regulacji - około 740 000 rolników.