Nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 243) przewiduje odstąpienie przez ARiMR od doręczenia decyzji. Odstąpienie to będzie miało miejsce w przypadku, gdy decyzja jest zgodna z wnioskiem rolnika o przyznanie płatności (tj. nie wprowadza zmniejszeń i wykluczeń). Przepisy przewidują jednocześnie, że rolnik będzie mógł zażądać doręczenia decyzji w terminie 14 dni od dnia wpływu kwoty płatności na rachunek bankowy.

Jeżeli rolnik będzie chciał taką decyzję otrzymać powinien wystąpić do kierownika biura powiatowego Agencji. Przyjęto, że dniem doręczenia decyzji będzie dzień wpływu (uznania) środków finansowych na rachunek bankowy rolnika. Jednocześnie w tytule przelewu podany będzie numer decyzji oraz informacja, że decyzja nie zostanie faktycznie rolnikowi doręczona.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra rolnictwa w tej sprawie. Rolnicy rzadko kiedy mają dostęp internetowy do kont bankowych. Najczęściej stosowaną praktyką jest przesyłanie wydruku przez bank z kont bankowych na koniec miesiąca. W związku z tym możliwość odwołania od decyzji przewidziana w przepisach na 14 dni od momentu wpływu środków na rachunek rolnika będzie niemożliwa w wielu sytuacjach - informuje KRIR.

W związku z powyższym zarząd KRIR wniósł do ministra o wprowadzenie do procedur ARiMR obowiązkowego powiadamiania rolników o dokonanym przelewie lub ew. o wystawionej decyzji dotyczącej płatności obszarowych np. telefonicznie, drogą poczty elektronicznej, czy za pośrednictwem SMS .

Dodatkowo, w związku z brzmieniem art.19 ust. 11 stanowiącego, że ,, Żądanie doręczenia decyzji, o której mowa w ust.9, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w ar. 5 ust.2 , w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej płatności na rachunku bankowym strony.'', Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o interpretację ww. przepisu. W jakim terminie rolnik może żądać doręczenia decyzji? Powstaje pytanie, czy tylko w przewidzianym w tym przepisie terminie czyli ,,na 14 dni od dnia uznania przyznanej płatności na rachunku bankowym strony"- rolnik będzie mógł żądać wysłania decyzji, czy w każdym, dowolnym momencie, nawet przed jej wydaniem (prośba deklaratywna), że w momencie wydania decyzji Agencja ją przekaże zainteresowanemu.

Zarząd KRIR zwrócił uwagę ministrowi, że decyzja taka często jest wymagana przy staraniu się o kredyt bankowy i przy zaciąganiu innych zobowiązań. Zdaniem zarządu KRIR żądanie doręczenia decyzji powinno być możliwe w każdym momencie.