Szef resortu rolnictwa w liście do wojewodów pisze, że jest zaniepokojony docierającymi informacjami o tym, że niektóre ośrodki doradztwa rolniczego wprowadziły i dalej stosują opłaty za pomoc udzielaną rolnikom przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie za 2007 r. I przypomina, że ośrodki doradztwa rolniczego, w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego prowadzą szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych. Do zadań tych ośrodków należy także udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy. Jednostki doradztwa rolniczego realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego wyżej wymienione czynności, nieodpłatnie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217), przesyła formularz oraz materiał graficzny, o których mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie płatności w poprzednim roku. Formularz ten jest już w części wypełniony, a zatem wypełnianie formularzy wniosków o płatność do gruntów rolnych nie polega na ich kompleksowym wypełnianiu, ale sprowadza się raczej do ich uzupełniania.

Minister rolnictwa wyraża również nadzieję, że zarówno ośrodki doradztwa rolniczego jak również izby rolnicze, związki zawodowe, urzędy gmin, banki spółdzielcze i inne instytucje funkcjonujące na obszarach wiejskich włączą się aktywnie w pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności, podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych, co jest z uznaniem przyjmowane przez rolników.

Źródło: MRiRW