Jak wynika z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, region kujawsko-pomorski jest na drugim miejscu w kraju (po Wielkopolsce) pod względem zainteresowania dofinansowaniem tego rodzaju inwestycji. Łącznie rolnicy ubiegają się o 10,7 mln zł, większość chciałaby uzyskać maksymalne możliwe wsparcie.

Najwięcej - sześć wniosków - złożono z terenu gminy Rypin. Jak przewidują urzędnicy z ARiMR, pierwsze decyzje o przyznaniu pieniędzy będą gotowe prawdopodobnie w marcu, ale część wnioskodawców może poczekać znacznie dłużej, ze względu na konieczność uzupełnienia braków w dokumentacji.

O dotację na budowę biogazowni mogli ubiegać się rolnicy ubezpieczeni w KRUS, którzy chcą się zająć działalnością pozarolniczą. Mogą liczyć na dofinansowanie 50 proc. kosztów inwestycji, przy czym maksymalna kwota, jaką można uzyskać na ten cel, nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Szacunkowy koszt budowy mikrobiogazowni rolniczej, o mocy ok. 100 kW, to 1 mln zł. Dotacje na budowę mikrobiogazowni rolniczych przyznawane będą w ramach programu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", będącego częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Jego celem jest pobudzanie przedsiębiorczości i pomoc rolnikom w tworzeniu możliwości pozarolniczych źródeł dochodu, m.in. przez rozwijanie rynku usług czy tworzenie mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich.

Biogaz produkowany może być z biomasy roślinnej (np. z kukurydzy, trawy, żyta), a także z odchodów zwierzęcych czy odpadów poubojowych lub innych powstałych w przemyśle spożywczym. Powstający w procesie fermentacji gaz jest następnie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej.

Zgodnie z rządowym programem "Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo energetyczne" do 2020 roku mają powstać dwa tysiące biogazowni rolniczych, czyli średnio - po jednej w każdej gminie. Obecnie w całym kraju działa zaledwie kilkanaście biogazowni, ale ponad 300 tego typu instalacji jest budowanych.