W ciągu dwóch dni Agencja przyjęła 1107 wniosków o przyznanie pomocy na działalność poza rolniczą na wsi i 227 wniosków o dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” cieszy się największym zainteresowaniem w województwach wielkopolskim, podlaskim oraz mazowieckim. Natomiast na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” najwięcej wniosków złożono na Mazowszu, w Wielkopolsce oraz Małopolsce. Na działania: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” i „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów”, uruchomione po raz pierwszy, złożono w ciągu dwóch dni kilkaset wniosków.

Na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przewidziano w tegorocznym naborze ponad 370,8 mln zł. Środki te zostały podzielone na koperty wojewódzkie. Rolnik lub jego domownik może otrzymać do 100 tys. zł na rozwój działalności innej niż rolnicza. Złożone 15 i 16 kwietnia wnioski wykorzystały w największym stopniu limity finansowe przyznane województwom: wielkopolskiemu – 81,17%, warmińsko-mazurskiemu – 75,04% oraz lubuskiemu i pomorskiemu – ponad 57%. Ostatnim dniem przyjmowania wniosków w danym województwie będzie następny dzień po dniu, w którym przyjęte wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidzianych dla tego regionu.

Liczba złożonych wniosków i stopień wykorzystania limitu finansowego w poszczególnych województwach

Lp.

Województwo

 Limit środków finansowych
[w zł]

 Liczba złożonych wniosków

 Wykorzystanie limitu środków

1

Dolnośląskie

 13 537 029,18

45

26,98%

2

Kujawsko - pomorskie

 17 357 071,42

93

46,76%

3

Lubelskie

53 220 931,42

44

6,41%

4

Lubuskie

5 600 253,12

39

57,48%

5

Łódzkie

35 715 509,82

15

3,68%

6

Małopolskie

32 155 083,68

36

9,33%

7

Mazowieckie

59 340 412,35

125

18,16%

8

Opolskie

8 010 953,34

21

20,05%

9

Podkarpackie

26 999 885,47

43

10,78%

10

Podlaskie

21 993 041,82

129

46,27%

11

Pomorskie

10 458 746,59

70

57,30%

12

Śląskie

11 163 413,22

22

16,48%

13

Świętokrzyskie

27 667 467,84

17

5,34%

14

Warmińsko - mazurskie

10 236 219,14

90

75,04%

15

Wielkopolskie

30 782 839,07

278

81,17%

16

Zachodniopomorskie

6 638 708,74

40

53,39%

W kraju

370 877 566,24

1107   

x

Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w przetwórstwie spożywczym złożyli w ciągu dwóch dni przedsiębiorcy z województw mazowieckiego - 35, wielkopolskiego - 29 oraz małopolskiego – 23. Jeden beneficjent może otrzymać wsparcie w wysokości do 20 mln zł, a średnia kwota o jaką wystąpili do tej pory wnioskodawcy wynosi blisko 2,6 mln zł. O najwyższe kwoty dofinansowania występują ptrzedsiębiorcy z województw: podlaskiego i zachodniopomorskiego – średnio o blisko 4,4 mln zł w przeliczeniu na jeden wniosek. Na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej leśnej” przewidziano w 2009 roku ponad 637 mln zł. W złożonych w ciągu dwóch dni wnioskach beneficjenci w skali kraju ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 588 mln zł. Kwota ta wyczerpuje w 92,3% limit środków przewidziany na to działanie w tegorocznym naborze. Wnioski będą przyjmowane do dnia następującego po dniu, w którym ARiMR poda do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej, że przyjęte wnioski w całym kraju wyczerpują w co najmniej 120% limit środków przyznanych na to działanie w 2009 roku.

Liczba złożonych wniosków, kwota o którą ubiegają się wnioskodawcy w poszczególnych województwach i stopień wykorzystania limitu finansowego w skali kraju

Lp. Województwo Limit środków finansowych
[w zł]
Liczba złożonych wniosków Kwota wnioskowana
[w zł]
Wykorzystanie limitu środków
1 Dolnośląskie

637 579 736,26

5 13 932 761,20

92,30%

2  Kujawsko - pomorskie 12 25 544 025,55
3  Lubelskie 20 30 104 266,66
4  Lubuskie 5 2 778 065,90
5  Łódzkie 21 68 864 542,55
6  Małopolskie 23 39 869 704,30
7  Mazowieckie 35 109 695 087,72
8  Opolskie 4 10 954 586,00
9  Podkarpackie 9 24 903 665,75
10  Podlaskie 15 65 983 427,05
11  Pomorskie 13 26 599 609,70
12  Śląskie 12 39 010 734,47
13  Świętokrzyskie 6 3 537 336,80
14  Warmińsko - mazurskie 8 12 440 941,60
15  Wielkopolskie 29 70 439 656,41
16  Zachodniopomorskie 10 43 858 027,81

W kraju

227 588 516 439,47