Potwierdzają się wcześniejsze plany i informacje -  w przyszłym roku będą następujące płatności obszarowe:

- jednolita płatność obszarowa,

- płatność za zazielenienie,

- płatność dla młodych rolników,

- płatność dodatkowa

-  i płatności związane do powierzchni upraw.

Powtórzymy zatem główne zasady nowych płatności.

Przygotowany projekt ustawy dotyczącej tego tematu został 30 grudnia 2014 r. przyjęty przez rząd.

Płatności obszarowe będą przysługiwały do działki rolnej znajdującej się na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami, posiadanej 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. W przypadku beneficjenta płatności związanych do zwierząt, płatności bezpośrednie mogą zostać przyznane również wtedy, gdy łączna powierzchnia gruntów rolnych będących w jego posiadaniu jest mniejsza niż 1 ha. W takim przypadku stosuje się jednak próg kwotowy, który wynosi 200 EUR.

Nowością jest płatność dodatkowa - przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej będących w posiadaniu rolnika: nie większej niż 30 ha oraz pomniejszonej o 3 ha.

Będzie obowiązywało zazielenienie – i dodatkowa płatność z tego tytułu. W ramach zazielenienia będą obowiązywać, wielokrotnie omawiane przez Farmera:

- dywersyfikacja upraw

- utrzymanie TUZ

- i obszarów proekologicznych.

Nowością jest podwyższona płatność dla młodych rolników: płatność ta przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej będących w posiadaniu tego rolnika nie większej niż 50 ha.

Płatności związane do powierzchni upraw przysługują do uprawy w plonie głównym roślin wysokobiałkowych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, owoców miękkich (truskawek lub malin), lnu lub konopi włóknistych. Płatności związane do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych i pomidorów są przyznawane rolnikowi, jeżeli zawarł umowę na daną uprawę.

Płatności związane do zwierząt przysługują do zwierząt gatunków:

- bydło domowe, 

- owca domowa i koza domowa.

Będzie też płatność niezwiązana z produkcją do tytoniu.

Utworzono system dla małych gospodarstw z górnym limitem  dopłat w wysokości 1250 euro - wniosek o uznanie za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw składa się do dnia 9 czerwca 2015 r. składając wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich albo składając odrębny wniosek na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. W 2015 r. rolnik uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw może wystąpić z tego systemu składając oświadczenie o wystąpieniu z tego systemu w terminie do dnia 9 czerwca tego roku. W kolejnych latach rolnik uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw może wystąpić z tego systemu składając oświadczenie o wystąpieniu z tego systemu w terminie do dnia 30 września roku, w którym to wystąpienie ma nastąpić.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.

Teraz projektem zajmie się Sejm.