Farmer: Kiedy należy ubiegać się o zaliczkę?

Marek Kassa: Wnioskodawca, który chciałby otrzymać zaliczkę na realizacje operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy, powinien wystąpić o jej udzielenie w momencie składania wniosku poprzez wypełnienie odpowiednich sekcji.

F: Jaka może być maksymalna wysokość jednorazowej zaliczki?
MK: Maksymalna wysokość zaliczki, jaka może być przyznana i wypłacona beneficjentom działań inwestycyjnych PROW 2007-2013 nie może przekroczyć 50 proc.  kwoty pomocy przyznanej umową przyznania pomocy np. beneficjent działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych",  któremu przyznano w Umowie pomoc w wysokości 300 tyś. zł może otrzymać zaliczkę w wysokości do 150 tyś. zł jeżeli wnioskował o jej udzielenie we wniosku o przyznanie pomocy. 

F: Ile pieniędzy w 2011 przeznaczono na zaliczki?

MK: Dotychczas min. beneficjentom działań 121 "Modernizacja .." 311 "Róznicowanie ..." 312 'Tworzenie .." 413_311 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Róznicowanie .." 413_312 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie .." zostały wypłacone w 2011 roku zaliczki na łączną kwotę ponad 5 mln złotych. 

F: Co nastąpi w momencie, gdy nie rolnik otrzyma dotacji z PROW, a otrzyma się zaliczkę?

MK:Zaliczka jest przyznawana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy, na podstawie umowy przyznania W  sytuacji gdy beneficjent któremu przyznano na podstawie umowy i wypłacono zaliczkę nie złoży wniosku o płatność umożliwiającego rozliczenie kwoty zaliczki lub złożony wniosek  zostanie rozpatrzony negatywnie, wypłacona zaliczka   podlega odzyskaniu wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia doręczenia Beneficjentowi wezwania do ich zwrotu.

F: W jakiej formie udzielane są zaliczki?

MK: Zaliczka wypłacana jest beneficjentowi na podstawie  umowy przyznania pomocy na wskazany rachunek bankowy . Ponadto warunkiem  wypłaty zaliczki jest przedłożenie przez Beneficjenta najpóźniej w dniu podpisania umowy przyznania pomocy dokumentu prawnego jej zabezpieczenia tj. gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej odpowiadającej 110 proc. kwoty zaliczki z terminem obowiązywania co najmniej 4 miesiące dłuższym niż planowany termin złożenia wniosku o płatność ostateczną.

F: Jak wygląda spłata zaliczki?

MK: Rozliczenie wypłaconej beneficjentowi zaliczki następuje po zrealizowaniu operacji w ramach składanych wniosków o płatność poprzez pomniejszenie kwoty pomocy do wypłaty o kwotę pobranej zaliczki. W przypadku, operacji realizowanej w jednym etapie ww. pomniejszenie następuje w ramach wniosku o płatność ostateczną. Natomiast w przypadku operacji realizowanej w kilku etapach, rozliczenie wypłaconej zaliczki może nastąpić w ramach wniosku o płatność pośrednią, lub w ramach wniosku o płatność ostateczną, lub proporcjonalnie w ramach każdego wniosku o płatność, jednak nie później niż w dniu dokonania przez Agencję płatności ostatecznej.

F: Jakie są kary za nieodpowiednie wykorzystanie zaliczek?

MK: Generalnie zrealizowanie inwestycji i złożenie wniosku o płatność wraz z dokumentacją potwierdzającą poniesienie kosztów dokumentuje wykorzystanie zaliczki. W sytuacji gdy na etapie oceny wniosku o płatność zostanie stwierdzone że zaliczka została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości (np. niepełne udokumentowanie realizacji inwestycji, nieprawidłowa forma dokonania płatności) zaliczka podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia doręczenia beneficjentowi wezwania do ich zwrotu. Jednakże należy mieć na uwadze, że zwrotowi w takiej sytuacji nie podlega całość przyznanej zaliczki ale odpowiednio ta część zaliczki, która została wykorzystana pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.  

F: Jakie ułatwienia dla rolników wynikają z wprowadzenia zaliczek?

MK: Zasadniczo środki finansowe z tytułu pomocy w ramach PROW w ramach tzw. działań inwestycyjnych są wypłacane beneficjentowi po poniesieniu przez niego wydatków kwalifikowanych na realizacje operacji, na którą została przyznana pomoc. Zaliczka jest zatem mechanizmem finansowym umożliwiającym wypłatę beneficjentowi środków finansowych z tytułu pomocy w ramach PROW zanim poniesie on wydatki kwalifikowane na realizację operacji obejmującej inwestycję, na która została mu przyznana pomoc. Ponadto zaliczka ułatwia montaż finansowy realizowanej przez beneficjenta inwestycji oraz stanowi alternatywę dla  kredytu komercyjnego, którego uzyskanie w sytuacji kryzysu finansowego może być utrudnione.