Pytanie dotyczące stanu hodowli świń zadali posłowie w interpelacji skierowanej do MRiRW.

Jak pisali, w ciągu ostatnich 12 lat pogłowie trzody chlewnej obniżyło się w Polsce prawie o połowę - z 18 mln sztuk do ok. 11 mln. Wskazali też na import żywych świń i pytali o możliwość zahamowania go. Pytali o planowane działania w celu zmniejszenia „inwazji” tuczu nakładczego i kontraktowego. Wreszcie zapytali: „jakie działania i nowelizacje przepisów planuje Pan Minister, aby podnieść rentowność małych gospodarstw trzodowych?”

Zahamowanie importu jest oczywiście niemożliwe na wspólnym unijnym rynku („Ewentualne restrykcje w handlu produktami rolnymi, w tym zwierzętami żywymi, mogą być wprowadzone tylko w celu ochrony zdrowia publicznego” – napisał wiceminister Szymon Giżyński, odpowiadając na tę interpelację poselską, ale nie rozwinął tego wątku). Kwestii tuczu nakładczego też nie omówiono w odpowiedzi.

Jak się natomiast okazuje – zrobiono wiele, aby wesprzeć małe gospodarstwa hodujące świnie, a planuje się kolejne działania tego dotyczące, objęte planami rozwoju, aktualnie konsultowanymi na kolejnych 7 lat.

W ramach aktualnego PROW „realizowanych jest szereg instrumentów wspierających producentów rolnych, w tym producentów trzody chlewnej. Wsparcie w PROW 2014-2020, co do zasady adresowane jest do rodzinnych gospodarstw tj. o powierzchni do 300 hektarów” – podał wiceminister i wymienił: „Restrukturyzację małych gospodarstw”, „Premie dla młodych rolników”, „Modernizację gospodarstw rolnych”.

„Obecnie trwają prace nad nowelizacjami rozporządzeń dla ww. instrumentów wsparcia. Celem nowelizacji tych rozporządzeń jest ich dostosowanie do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych oraz uproszczeń dla wnioskodawców” – zapowiedział wiceminister. Dodał, że „w pracach nad Programem Strategicznym WPR na lata 2021-2027 przewiduje się wprowadzenie interwencji w zakresie zarządzania ryzykiem, w której uwzględnione zostaną wszystkie sektory produkcji rolnej, w tym produkcja świń”.

Wsparciem „krajowej produkcji trzody chlewnej, zwłaszcza w małych gospodarstwach” ma być też aktualnie wdrażane działanie PROW „Dobrostan zwierząt”.

Wreszcie  „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało zasady stosowania w oznakowaniu żywności dobrowolnej informacji <Produkt polski>”.

Jak przekłada się to na hodowlę?

W roku 2015 od 1-5 szt. świń było w 71 556 stadach, utrzymywano w nich łącznie  186 618 świń.

W 2018 stad takich zostało 46 405, utrzymywały 117 334 świń.

Podobnie dzieje się w stadach liczących 6-50 szt. – w 2015 roku stad takich było 129 529, utrzymywały 2 404 441 świń.  W 2018 tych stad pozostało 83 550, żyło w nich 1 584 220 świń.

Szczegóły w załączonej odpowiedzi na interpelację.