Ponadto w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, nie stosuje się obniżek z tytułu wzajemnej zgodności, jeżeli stwierdzona niezgodność jest wynikiem działania siły wyższej.

Aby otrzymać dopłaty do gruntów rolnych zniszczonych przez powódź w pełnej wysokości i nie narazić się na sankcje z tytułu nieprzestrzegania zasad wzajemnej zgodności, rolnik zobowiązany jest dostarczyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności wraz z dowodami potwierdzającymi wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, określone zostały w art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 i obejmują: śmierć rolnika, długookresową niezdolność rolnika do pracy, poważną klęskę żywiołową w znacznym stopniu dotykającą grunty rolne gospodarstwa, wypadek powodujący zniszczenie w gospodarstwie budynków dla zwierząt gospodarskich oraz epidemię dotykającą części lub całego inwentarza rolnika.

Dowody potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 marca 2007 r. w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności (Dz. U. Nr 46, poz. 308 z późn. zm.).  Jako dowód potwierdzający wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności dopuszcza się między innymi: protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, o której mowa w przepisach w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda spowodowana przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw co najmniej od jednego z tych ryzyk.

Odnosząc się natomiast do kwestii  uzyskania płatności w kolejnych latach (np. 2012 rok), w przypadku , gdy na danym obszarze (przed rekultywacją)  nie będzie prowadzona działalność rolnicza, płatności obszarowe za dany rok nie będą przysługiwały. Podkreślić jednak należy , że w przypadku gdy na tej powierzchni gruntu ornego co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca zostanie wykonane koszenie lub inny zabieg zapobiegający występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów, do tego obszaru będzie mogła być przyznana jednolita płatność obszarowa (JPO).