Tegoroczne opóźnienia w wypłacie dopłat bezpośrednich jako „niesłychane” i „przechodzące same siebie” określił poseł Mieczysław Golba w interpelacji skierowanej w marcu do ministra rolnictwa. Opóźnienia są szczególnie dotkliwe dla rolników z tzw. ściany wschodniej. Poseł uznał, że choć ARiMR teoretycznie ma czas do końca czerwca, by zrealizować wszystkie dopłaty, to ten okres jest stanowczo zbyt długi dla rolników.

Dlatego pytał ministra rolnictwa:

  „1. Czy znany jest Panu Ministrowi ten problem?

  2. Jaki jest powód tak dużych opóźnień w wypłatach dopłat unijnych dla rolników za miniony rok i kto za to ponosi odpowiedzialność?

  3. Jakiego rodzaju działania zostały podjęte i będą podejmowane w celu przyspieszenia realizacji wypłat dopłat bezpośrednich?

  4. Czy terminy realizacji dopłat bezpośrednich będą uwzględniały priorytetowe potraktowanie rolników z województw tzw. ściany wschodniej?”

Odpowiedzi udzieliła wiceminister Zofia Szalczyk. Przypomniała, że wypłaty muszą być dokonane do 30 czerwca, a płatności nie mogą być dokonywane przed zakończeniem sprawdzenia warunków kwalifikowalności.

„Przewidziany przepisami okres wypłaty płatności (od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego) ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji tego wsparcia. Przyznanie płatności musi bowiem zostać poprzedzone szeregiem czynności takich jak: kontrole administracyjne i krzyżowe wniosków, typowanie wniosków do kontroli na miejscu, przeprowadzanie kontroli w terenie, opracowanie wyników kontroli. Mając na uwadze powyższy zakres czynności, jakie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) musi wykonać, należy stwierdzić, że maksymalny termin przewidziany na wypłatę płatności gwarantuje prawidłową realizację tego zadania. Niemniej jednak dostrzegając potrzeby rolników związane z jak najszybszą realizacją płatności bezpośrednich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została zobowiązana, aby tempo wypłacanych środków było jak najwyższe. Zgodnie z posiadanymi informacjami płatności bezpośrednie za rok 2012 wypłacane są przez agencję na bieżąco, po udostępnieniu środków przeznaczonych na ten cel.”

Wiceminister zapewniła, że wypłata płatności co do zasady odbywa się według kolejności/daty wpływu list zleceń płatności do centrali ARiMR, ale na prośbę ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w odniesieniu do kampanii roku 2012 agencja w pierwszej kolejności realizuje płatności dla rolników, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania. Jednocześnie  minister zwrócił się do agencji o równomierną wypłatę płatności bezpośrednich w skali kraju.

Wprowadzenie dodatkowego, regionalnego kryterium przy realizacji płatności bezpośrednich nie znajduje uzasadnienia – stwierdziła wiceminister. „Dostrzegając trudną sytuację krajowych producentów rolnych, resort aktywnie zabiega nie tylko o to, aby utrzymać maksymalny poziom finansowania płatności bezpośrednich, ale także o to, aby wszyscy beneficjenci przedmiotowego wsparcia otrzymali należne im środki w jak najkrótszym możliwym terminie” - zapewniła.