Nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewiduje możliwość odstąpienia przez ARiMR od doręczenia decyzji.  Odstąpienie to będzie miało miejsce w przypadku, gdy decyzja jest zgodna z żądaniem rolnika określonym we wniosku o przyznanie płatności (tj. nie wprowadza zmniejszeń i wykluczeń). Przepisy przewidują jednocześnie, że rolnik będzie mógł zażądać doręczenia decyzji w terminie 14 dni od dnia uznania kwoty płatności na wskazanym przez niego rachunku bankowym.

A jak wygląda to w praktyce?

ARiMR informuje, że problem regulują: art. 19 ust. 9-16 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.), art. 20 ust. 4-11 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.).

Gdy żądanie rolnika jest spełnione

W przypadku, gdy przyznawana w drodze decyzji kwota płatności (płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowe, płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne) będzie zgodna z żądaniem rolnika określonym we wniosku, taka decyzja nie będzie faktycznie doręczana wnioskodawcy.

Decyzje w sprawie przyznania płatności, które nie określają zmniejszeń, odliczeń lub wykluczeń, będą doręczane jedynie na żądanie rolnika.

Zapoznanie się z decyzją

Uznanie za doręczenie decyzji w sprawie przyznania rolnikowi płatności w pełnej wysokości pomimo tego, że rolnik tej decyzji faktycznie nie odebrał nie oznacza braku możliwości skorzystania przez niego z przewidzianych procedurą administracyjną uprawnień zarówno do zapoznania się z treścią takiej decyzji, jak i jej weryfikacji w trybach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Dniem doręczenia decyzji zgodnej z żądaniem rolnika jest dzień wpływu (uznania) środków finansowych na rachunek bankowy rolnika (wnioskodawcy). Agencja przekazując na rachunek bankowy rolnika pomoc przyznaną decyzją, w tytule przelewu umieści informację, iż decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona.

Gdy rolnik odwołuje się od decyzji

Rolnik niezadowolony z kwoty przyznanych płatności może zakwestionować decyzję zgodną z żądaniem rolnika w sprawie przyznania płatności zarówno poprzez złożenie odwołania od decyzji, jak również wniosku o jej weryfikacje w trybach nadzwyczajnych.

Odwołanie od decyzji zgodnej z żądaniem rolnika wnosi się w terminie 14 dni od daty uznania środków na rachunku bankowym rolnika.

Żądanie doręczenia decyzji

Żądanie doręczenia decyzji  składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby rolnika, w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej pomocy na rachunku bankowym rolnika.

W przypadku, gdy rolnik wystąpił z żądaniem doręczenia decyzji, odwołanie od tej decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W przypadku: wszczęcia z urzędu postępowania o uchylenie decyzji, jej zmianę, stwierdzenie jej nieważności lub wygaśnięcia decyzji, wznowienia z urzędu postępowania zakończonego decyzją

- do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego (art. 61 § 4 KPA) albo postanowienia w sprawie wznowienia postępowania (art. 149 § 1 KPA) dołącza się decyzję spełniającą żądanie rolnika, o ile nie była ona uprzednio doręczona rolnikowi na jego żądanie.

Rolnik może, w każdym terminie, złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji, wniosek o udostępnienie decyzji spełniającej żądanie rolnika. Kierownik biura powiatowego Agencji udostępnia rolnikowi decyzję, o ile rolnik nie wystąpił z żądaniem jej doręczenia.

opr. na podst. informacji ARiMR