Przypomnijmy – RPO zwrócił się do ARiMR z prośbą o wyjaśnienie sytuacji panującej w agencji po opublikowaniu nagrań ze spotkania ministra Ardanowskiego z kierownictwem agencji. Na nagraniach można usłyszeć ministra krytykującego pracę agencji i widzącego zagrożenie, jeśli chodzi o możliwość wydatkowania środków z PROW. Spotkanie odbyło się tuż po odwołaniu prezes Marii Fajger i miało tłumaczyć powody tego odwołania.

Więcej: Konfederacja ujawniła nagranie z narady kierownictwa ARiMR z ministrem

RPO zapytał o podejmowane działania, mające zaradzić sytuacji.

Więcej: RPO sprawdza ARiMR

Odpowiedzi na wystąpienie RPO udzielił pełniący obowiązki prezesa Tomasz Nowakowski. Jak z niej wynika, zarzuty, jakie stawiał minister agencji, były bezpodstawne.

Nowakowski odniósł się do kilku kwestii.

Pisząc o przewlekłym rozpatrywaniu wniosków z „Modernizacji” obszar d (nabór od 19 lutego 2018 r. do 20 marca 2018 r.) tłumaczy, że „ARiMR podjęła szereg czynności mających na celu usprawnienie weryfikacji wniosków, złożonych w ramach wyżej wymienionego naboru. Według stanu na dzień 15 października 2019 r. do zweryfikowania pozostało około 3 tys. wniosków, tj. ok 15% spośród wszystkich złożonych w tym naborze. Agencja planuje zakończenie weryfikacji wniosków złożonych w ramach tego naboru w terminie do 18 listopada 2019 r.”

Odrzucił też zarzut dotyczący nadmiernego formalizmu podejmowanych działań, w tym nadużywania drogi sądowej i prowadzenia windykacji w sprawach beznadziejnych – jak twierdzi, „ARiMR kieruje środki zaskarżenia jedynie do kluczowych spraw, każdorazowo ocenianych pod względem merytorycznym i prawnym.”

Prawidłowo wypłacono zaliczki w ramach systemu płatności bezpośrednich. Nie istnieje ryzyko przekroczenia terminu na rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy na rolniczy handel detaliczny. Agencja dokłada wszelkich starań, aby nie dopuścić do niezrealizowania zasady N+3 w 2019 r. (dla alokacji 2016 roku) w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej nieutworzenia żadnej mieszanej grupy roboczej mającej na celu znalezienie nowych rozwiązań poprawiających sytuację wsi i rolnictwa, p.o. prezesa ARiMR stwierdza, że „problem tak opisany dotyczy działania M l6 Współpraca” i podaje, że „w chwili obecnej funkcjonuje 31 grup operacyjnych EPI na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia z ARiMR umów o przyznaniu pomocy.”

P.o. prezesa jest też zadowolony z  funkcjonowania systemu informatycznego. Jak pisze, NIK nie stwierdziła nieprawidłowości i nie sformułowała wniosków pokontrolnych do ARiMR po kontroli przeprowadzonej w 2018 r.

Swoją odpowiedź – przesłaną też do wiadomości ministra Ardanowskiego - Tomasz Nowakowski podsumował stwierdzeniem: „ARiMR realizuje zadania związane ze wspieraniem rolnictwa i obszarów wiejskich zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem należytej staranności w wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu unijnego oraz krajowego, środki z programów rolnych i rybackich w ramach poprzednich perspektyw finansowych zostały w pełni wykorzystane przez ARiMR. Również w obecnej perspektywie finansowej nie ma zagrożenia ich właściwego wydatkowania".