Rolnicy skarżą się, że długo czekają na zwrot pieniędzy za wapnowanie. Czy są pieniądze na ten cel?  Jak długo można czekać na zwrot należności po złożeniu wniosku? – zapytaliśmy w NFOŚiGW.

Więcej: Kiedy zwrot za wapnowanie?

Jak poinformowano, do 7 listopada rolnicy złożyli 1697 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą blisko 3,7 mln zł. Wojewódzkie fundusze rozpatrzyły pozytywnie 711 wniosków, z czego w 604 przypadkach nastąpiła już wypłata środków na konta beneficjentów, na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

Jak wynika jednak z udzielonej odpowiedzi, NFOŚiGW ma dużo problemów z realizacją programu wapnowania. Oto, jak je opisano:

Realizacja „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, w ramach którego wnioski na dofinansowanie mogły być składane od dnia 15 sierpnia 2019 r., odbywa się na mocy porozumienia pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą (KSChR) w Warszawie.

Fundusze na realizację programu – w ramach umowy udostępnienia środków – zapewnia w 90% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a w 10% wojewódzkie fundusze. Do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji uprawniony jest posiadacz użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Realizacja programu wymagała wypracowania procedur obejmujących zarówno składanie wniosków, jak i ich ocenę merytoryczną przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR) oraz weryfikację w zakresie pomocy publicznej wykonywaną przez Fundusze.

Dzięki zaangażowaniu w realizację programu, został opracowany formularz wniosku oraz instrukcja ułatwiająca jego wypełnienie. Usprawnienie weryfikacji wniosków jest również możliwe dzięki – opracowanemu przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą – kalkulatorowi wysokości dofinansowania, który po wprowadzeniu wymaganych danych automatycznie wylicza wartość dotacji. Kalkulator jest narzędziem pomocnym przy wypełnianiu wniosku przez posiadaczy użytków rolnych, jak i pracowników OSChR zajmujących się oceną wniosków.

Ponadto w sześciu wojewódzkich funduszach opracowano formularz wniosku w formie aktywnego pliku PDF umożliwiający sprawne wypełnienie wniosku, weryfikację jego poprawności, jak również automatyczne generowanie się wymaganych załączników i sumowanie m.in. kwot uzyskanej pomocy de minimis i de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. Dodatkowo, we wskazanych Funduszach, stworzono aplikację w zintegrowanych systemach informatycznych umożliwiającą automatyczne rejestrowanie wniosków, zaciąganie i obsługę danych, jak również generowanie dokumentów i wypłatę środków.

Realizacja programu wykazała, że ewentualne problemy w weryfikacji wniosków wynikają z braku wymaganych załączników, błędów w wypełnieniu wymaganych pół czy interpretacji wytycznych dotyczących zalecanej dawki wapna lub środka wapnującego.

Monitorowanie sprawności realizacji programu jest możliwe dzięki bieżącemu raportowaniu przez wszystkie fundusze oraz KSChR stopnia zaawansowania obsługi programu. Stworzone narzędzie informatyczne pozwala na bieżące monitorowanie liczby przyjętych wniosków, podjętych decyzji o dofinansowaniu czy wartości wypłaconych dotacji.

Cóż, wypada pogratulować opracowania procedur i wniosków, choć pewnie lepiej byłoby – zwrotu pieniędzy rolnikom. Takie uznanie jednak można skierować co najwyżej do trzech WFOŚiGW – z Krakowa, Kielc i Poznania, gdyż tylko one skierowały do NFOŚiGW wnioski o płatność.

Jak nas poinformował WFOŚiGW w Krakowie – on wypłaca należności „systematycznie i bez zwłoki”. Do rolników trafiło tam dotąd 111 861,86 zł. „Wypłat dokonywaliśmy systematycznie, nie było zatem sytuacji, że złożone wnioski pozostały przez nas niezrealizowane” - zapewniono. Pisaliśmy o tym już wcześniej – teraz potwierdzamy. Z nadzieją, że podobne deklaracje nadeślą też pozostałe WFOŚiGW.

Na wapnowanie zamierzano przeznaczyć 300 mln zł.

Więcej:

Od 1 sierpnia można będzie składać wnioski o wapnowanie

Gdzie zgłaszać się w sprawie wapnowania?