Rolnik może zdecydować o przystąpieniu do systemu dla małych gospodarstw albo tylko nie zrezygnować z niego - wtedy zostanie włączony automatycznie.

Płatność dla małych gospodarstw będzie wyliczana jako suma wszystkich płatności, do otrzymania  których rolnik byłby uprawniony w systemie „standardowym” (tj. ubiegając się o kolejne płatności), z zastosowaniem maksymalnego limitu 1250 EUR – informuje ARiMR i zachęca do włączania się do systemu, podając korzyści z tego płynące.

Napisaliśmy już o pierwszej: zwolnieniu z publikacji o beneficjentach płatności w ramach przepisów o przejrzystości wsparcia unijnego.

Dziś wyjaśnienia ARiMR dotyczące drugiej korzyści: "zwolnienie z ewentualnych kar administracyjnych z tytułu tzw. niezgłoszenia wszystkich działek rolnych w gospodarstwie)":

„Odnosząc się do pytania dotyczącego korzyści ze względu na zwolnienie z kar administracyjnych, w związku z niezgłoszeniem wszystkim obszarów wyjaśniam, że zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) NR 640/2014 jeśli beneficjent nie zgłosi wszystkich działek rolnych, związanych z gruntami, o których mowa w art. 72 ust 1 rozporządzenia (UE) 1306 (na mocy którego beneficjent wsparcia zgłasza do płatności wszystkie działki rolne w gospodarstwie, jak również grunty nierolnicze), a różnica pomiędzy całkowitym obszarem zgłoszonym w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność a obszarem zgłoszonym wraz z całkowitą powierzchnią działek niezgłoszonych wynosi więcej niż 3 proc. zgłoszonego obszaru, całkowitą kwotę bezpośrednich płatności obszarowych lub wsparcia w ramach środków wsparcia obszarowego, wypłacanych temu beneficjentowi za dany rok, zmniejsza się o maksymalnie 3 proc., w zależności od rozmiaru pominięcia.

Kary tej nie stosuje się do płatności w ramach systemu dla małych gospodarstw - zgodnie z art. 16. ust 3 rozporządzenia delegowanego UE NR 640/2013 -  tym samym, w przypadku niezadeklarowania ww. gruntów we wniosku, nie nastąpi zmniejszenie wypłacanych środków dla rolników uczestniczących w tym systemie.”