Do 16 maja 2011 r. można składać wnioski o przyznanie tegorocznych: płatności bezpośrednich, dopłat ONW, wsparcia w ramach „Programu rolnośrodowiskowego” -  składanych przez rolników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają w swoich gospodarstwach wdrażanie działań objętych taką pomocą finansowaną w ramach PROW 2007 – 2013, a także tych, którzy już prowadzą działalność w ramach "Programu rolnośrodowiskowego", finansowanego z PROW 2007 – 2013 oraz PROW 2004-2006  i będą ją kontynuować w następnym roku. Bo każdy rolnik otrzymujący dopłaty rolnośrodowiskowe musi prowadzić działalność zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym programie przez kolejne pięć lat. Wnioski można złożyć także po 16 maja, lecz nie później niż do 10 czerwca 2011 r. Wtedy za każdy dzień roboczy opóźnienia należna płatność będzie pomniejszana o 1 proc.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy otrzymali pomoc na "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, mają możliwość składania wniosków o coroczną wypłatę takiego wsparcia. "Wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie" należy składać od 15 marca do 16 maja 2011 r.  w tym biurze powiatowym, w którym złożony został wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne. Wniosek o wypłatę pomocy może zostać złożony także do 10 czerwca 2011 roku, jednak wtedy trzeba się liczyć z tym, że kwota należnych płatności będzie obniżana o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Równocześnie Agencja przypomina, że dla rolników, którzy otrzymali wsparcie na "Zalesianie gruntów rolnych" ze środków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, obowiązuje inny termin składania kontynuacyjnych wniosków o wypłatę takiej pomocy. Wnioski takie będzie można składać od 1 czerwca do 15 lipca 2011 r. Rolnicy, którzy chcą po raz pierwszy starać się o pomoc w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne” finansowanego z PROW 2007-2013 muszą złożyć wnioski w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy, w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2011 r.

Przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy z działań: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”; „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” oraz „Grupy producentów rolnych”.

Od 26 kwietnia do 24 czerwca 2011 r. można składać wnioski o przyznanie premii w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.