Czy nowa WPR będzie wymagała spełnienia nowych wymogów dotyczących ochrony środowiska?

Wszystko wskazuje na to, że „zazielenienie” zostanie przyjęte.

Przypomnijmy: unijna propozycja na nowy okres budżetowy zakłada dywersyfikację upraw, wyłączenie 7 proc. areału i zachowanie trwałych użytków zielonych jako warunki niezbędne do spełnienia dla rolników, którzy będą ubiegać się o pełne dopłaty bezpośrednie.

Czy taka „ekologizacja” rolnictwa jest potrzebna Polsce? Podczas spotkania „Ekologizacja, zazielenienie, ochrona środowiska w reformie WPR 2014-2020. Kontrowersje wynikające z nowej formuły WPR – środowisko czy rolnictwo?” dr Grażyna Niewęgłowska z IERiGŻ podkreśliła, że Polska ma już ponad jedną trzecią terytorium jako obszar chroniony, 20 proc. to obszary Natura 2000 (obszary się miejscami pokrywają). Czy wobec tego potrzebujemy jeszcze 7 proc. wyłączeń?

- Kraj powinien być rozliczany jako całość – mówi dr Niewęgłowska. – Moja propozycja bazuje na ujęciu kraju jako całości i przyjęciu proponowanej koncepcji „zazielenienia” w I filarze, lecz należałoby uwzględnić przy definicji „obiektów kompensacji ekologicznej” również ekstensywnie użytkowane trwałe użytki zielone.