O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(Dz. U. z 2004 r., Nr 10, poz.76, z późn. zm.).

Przedmiot dopłaty
Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych:
1. pszenica zwyczajna,
2. żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe),
3. jęczmień,
4. pszenżyto,
5. owies,
6. łubin (żółty, wąskolistny lub biały),
7. groch siewny,
8. bobik,
9. wyka siewna;
10. ziemniak,

Udzielenie dopłaty do powierzchni gruntów ornych z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany uwarunkowane jest m. in. przestrzeganiem przez producenta rolnego wymogu zużycia, do obsiania lub
obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, minimalnej ilości materiału siewnego, wynoszącej odpowiednio:
1) 150 kg