Już wkrótce nastąpią zmiany w wyznaczaniu obszarów, do których przysługuje płatność ONW.

Więcej: Od 2019 r. nowe obszary ONW 

Jednak wciąż nie wiadomo, kto zachowa prawo do tej płatności.

MRiRW tłumaczy, że podanie obecnie ostatecznego wykazu obrębów ewidencyjnych uprawnionych które od 2019 r. będą uprawnione do wsparcia w ramach ONW nie jest możliwe.

Dzieje się tak z dwóch powodów:

1)            z uwagi na przesunięcie terminu wprowadzenia nowej delimitacji obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) typ nizinny w oparciu o jednolite dla całej UE kryteria biofizyczne na 2019 r. niezbędne jest ponowne przeliczenie zasięgów ONW typ nizinny w oparciu o nowe dane uwzględniające zmiany administracyjne granic obrębów ewidencyjnych, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. Prace w tym zakresie trwają i nie zostały jeszcze zakończone;

2)            Komisja Europejska nie zaakceptowała jeszcze zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie zmian w działaniu „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”.

Dopiero po zakończeniu powyższych prac możliwe będzie przygotowanie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego PROW 2014-2020, w którym określony zostanie nowy wykaz gmin i obrębów ewidencyjnych uprawnionych do wsparcia w ramach ONW - wyjaśnia MRiRW.