Projekt MRiRW przewiduje – ostrzej niż dopuszcza rozporządzenie unijne -  że „beneficjentem może być osoba, która po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, czyli nie prowadziła działalności rolniczej lub prowadzi działalność rolniczą nie dłużej niż 18 miesięcy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, podczas gdy w projekcie Rozporządzenia mowa jest o 5 latach” –czytamy w „Uwagach do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020”, przygotowanych przez Marka Zagórskiego we współpracy z Edytą Kozdroń, Krzysztofem Podhajskim, Januszem Rowińskim, Andrzejem Sochajem, Zofią Winawer.

Co jeszcze dziwniejsze, próg dochodu, upoważniający do skorzystania z pomocy, jest wyższy niż w działaniu „Modernizacja”: „Jeżeli w tamtym działaniu uznano, że gospodarstwem, które ma szanse na rozwój i powinno mieć możliwość wsparcia modernizacyjnego, jest takie, którego przychody wynoszą minimum 15 tys. EUR rocznie to taka sama wielkość powinna obowiązywać w przypadku tego działania. W przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, że ten sam młody rolnik, będzie w ramach jednego działania uznany za zdolnego do potencjalnego rozwoju a w ramach innego, do niego teoretycznie adresowanego, nie” – podsumowują autorzy analizy.

Zauważono też, że definicja młodego rolnika zaproponowana w tym działaniu jest odmienna od definicji przyjętej na potrzeby płatności bezpośrednich, gdzie obowiązuje tylko kryterium wieku.

„Nie zostały zdefiniowane koszty kwalifikowane ani poziom współfinansowania co, biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenia we wdrażaniu tego działania, jest co najmniej zaskakujące. Przedstawiony opis tego działania rodzi obawy przed powrotem do niekontrolowanego wydatkowania pomocy, które miało miejsce w latach 2004-2006” – przestrzegają eksperci EFRWP.

W założeniach MRiRW czytamy, że gospodarstwo młodego rolnika:

1)      1) ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie, w którym położone jest gospodarstwo młodego rolnika, oraz nie większą niż 300 ha; ograniczenie dotyczące minimalnej powierzchni użytków rolnych nie jest wymagane w przypadku działu specjalnego produkcji rolnej;

2) ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 20 tys. euro i nie większą niż 100 tys. euro;

3) stanowi własność beneficjenta lub dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Nie jest dopuszczalne wsparcie gospodarstw zajmujących się chowem drobiu.